ความรู้สู่ประชาชน

Myeloma Awareness

โครงการให้ความรู้ประชาชน เรื่อง มารู้จักมะเร็งเม็ดเลือดขาว myeloma (โรคเอ็มเอ็ม)