วารสาร

วารสาร โลหิตวิทยา และ เวชศาสตร์บริการโลหิต Vol.23 No.3 July- September Volume 23, No 3 Year 2013


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2556

 

00 Editor & Content 23-3

01 editors

02 Infection through blood contact ----   การติดเชื้อที่ติดต่อทางเลือด [บทบรรณาธิการ]

03 Thrombotic Microangiopathy 

04 The prevalence of infection  ---   ความชุกของการติดเชื้อ [นิพนธ์ต้นฉบับ]

05 Reaction from giving blood  --  05 ปฏิกิริยาจากการให้เลือด [นิพนธ์ต้นฉบับ]

06 ABO [original article]

07 Performance Evaluation  -- การประเมินประสิทธิภาพ [นิพนธ์ต้นฉบับ]

08 Clinical features  --   ลักษณะทางคลินิก [นิพนธ์ต้นฉบับ]

09 RhDel [บทความฟื้นวิชา]

10 Kidd blood group [บทความพิเศษ]

11 Infection with hepatitis B virus ---  การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี [ย่อวารสาร]

12 Scholarship

 

 

 

คลิกเพื่อ Download ไฟล์วารสารทั้งหมด