วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.33 No.1 January - March 2023


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2566

00 Editor & Content 33-1

01 บรรณาธิการแถลง 33-1

02 Care of blood donor for sustainable blood supply [[ทบรรณาธิการ]

03 บทบาทของยา Methotrexate ในการรักษาโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยา [บทบรรณาธิการ]

04 แรงจูงใจในการบริจาคโลหิตของผู้บริจาคโลหิตในจังหวัดภูเก็ต [นิพนธ์ต้นฉบับ]

05 การทดสอบแอนติเจน C, E, c, e และ Mia บนเม็ดเลือดแดง โดยใช้เครื่องตรวจ วิเคราะห์อัตโนมัติ Ortho Vision Max ในผู้บริจาคโลหิตของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี [นิพนธ์ต้นฉบับ]

06 การศึกษาประสิทธิผลของการแช่แข็งและการล้างผลิตภัณฑ์เม็ดเลือดแดงแช่แข็งด้วยเครื่อง ACP215 Automated Cell Processor, Haemonetics [นิพนธ์ต้นฉบับ]

07 Estimating duration of leucovorin rescue among patients with non-Hodgkin lymphoma receiving high dose methotrexate therapy [Original Article]

08 Ten-year retrospective review of clinical characteristics and treatment outcomes among Thai adult patients with Hodgkin lymphoma [Original Article]

09 Dissecting poor-risk acute myeloid leukemia with DEK::NUP214 [Literature review]

10 Fungal infection in an immunocompetent host presenting a perioral mass [Case Report]

11 ความแตกต่างทางพันธุกรรมของหมู่เลือดในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตคนไทย Genetic variation of blood group polymorphisms among Thai blood donors [บทความพิเศษ]

12 When should RhD-negative recipients be spared the transfusion of DEL red cells to avoid anti-D alloimmunization? [ย่อวารสาร]

13 Glofitamab for relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma [ย่อวารสาร]

14 ประกาศให้ทุน