วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.32 No.1 January - March 2022


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2565

00 Editor and content

01 บรรณาธิการแถลง

02 การระบาดของโรคโควิด-19 [บทบรรณาธิการ]

03 Lymphoma [Editorial]

04 Comparison of bacterial culture [Original]

05 การวิเคราะห์สาเหตุ [นิพนธ์ต้นฉบับ]

06 To formulate baseline [Original]

07 Lymphoma of the ocular adnexa [Original]

08 Hematologic indices [Original]

09 การทบทวนวรรณกรรมของมะเร็งต่อมน้้ำเหลืองชนิดบีเซลล์ขนาดเล็กที่มีการเปลี่ยนสภาพเป็นเซลล์พลาสมา [บทความฟื้นวิชา]

10 กรณีศึกษาที่หายากในประเทศไทย: ผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกีเพศหญิงที่มีภาวะ พร่องเอนไซม์ G6PD [รายงานผู้ป่วย]

11 การรักษาโรคไขกระดูกเป็นพังผืดปฐมภูมิโดยใช้กรดวาลโปรอิก [รายงานผู้ป่วย]

12 การเตรียมตัวอย่างทดสอบในงาน EQAS สาขาธนาคารเลือด [บทความพิเศษ]

13 ย่อวารสาร