วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.31 No.4 October  - December 2021


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2564

00 Editor and content

01 บรรณาธิการแถลง

02 การจัดหาและจัดการโลหิตในธนาคารเลือดที่ปลอดภัย คุ้มค่า และยั่งยืน [บทบรรณาธิการ]

03 Treatment options for relapsed/refractory diffuse large B cell lymphoma [บทบรรณาธิการ]

04 การศึกษาความถี่ของแอนติเจน Dia และ Dib ในผู้บริจาคโลหิตของ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย [นิพนธ์ต้นฉบับ]

05 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมจ่ายเลือดด้วยบาร์โค้ดในหน่วยคลังเลือดและเวชศาสตร์บริการโลหิต โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ [นิพนธ์ต้นฉบับ]

06 Retrospective Study of Efficacy and Safety of Various Salvage Chemotherapy Regimens in Relapsed or Refractory Lymphoma [Original Article]

07 อัตราการเสียชีวิตระยะแรกของภาวะเม็ดเลือดขาวสูงมากผิดปกติในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน [นิพนธ์ต้นฉบับ]

08 การเตรียมเม็ดเลือดแดงเข้มข้นสำหรับการให้เลือดอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย [บทความฟื้นวิชา]

09 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เซลล์ต้นกำเนิดมีเซนไคม์ที่โลหิตแพทย์พึงระวัง [บทความฟื้นวิชา]

10 Multiple myeloma with myelomatous ascites [Case report]

11 Pyruvate Kinase Deficiency presented with Severe Anemia and Jaundice [Case report]

12 ผลกระทบโรคโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) กับงานบริการโลหิตใน 6 จังหวัด ชายฝั่งอันดามัน [บทความพิเศษ]

13 Serological blood group discrepancy and cold agglutinin autoimmune hemolytic anemia associated with novel coronavirus [ย่อวารสาร]

14 เนื้องอกสายมัยอีลอยด์ที่สัมพันธ์กับการรักษาในอดีต ในผู้ป่วย 109 คน ภายหลังการฉายแสงรังสีรักษาเพียงอย่างเดียว [ย่อวารสาร]

15 ประกาศให้ทุน