วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.31 No.3 July  - September 2021


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2564

00 Editor & Content

01 บรรณาธิการแถลง

02 HLA and COVID-19 [บทบรรณาธิการ]

03 Venous thromboembolism in patients with lymphoma [บทบรรณาธิการ]

04 Effect of turbid plasma and biochemical levels on ABO blood group testing by an image-based automated analyzer [Original Article]

05 Human neutrophil antigen-3 allele mismatching among kidney transplant patients with rejection [Original Article]

06 External proficiency testing in HLA typing for kidney transplantation in Thailand from 2009 to 2020 [Original Article]

07 การพัฒนา in-house real-time polymerase chain reaction สำหรับการตรวจ HLA-B locus [นิพนธ์ต้นฉบับ]

08 Venous thromboembolism among Thai patients with lymphoma [Original Article]

09 Unexplained Arterial Thrombosis [Literature Review]

10 แอนติบอดีต่อ High-incidence antigen: anti-Ge2 ที่หายากในผู้ป่วยไทย [รายงานผู้ป่วย]

11 การค้นพบการกลายพันธุ์ของยีนในผู้ป่วยเด็กชายอายุ 7 เดือน โรค osteopetrosis [รายงานผู้ป่วย]

12 HLA-DRB1 molecules and the presentation of anchor peptides from RhD, RhCE, and KEL proteins [ย่อวารสาร]

13 การเริ่มให้ยาต้านลิ่มเลือดตั้งแต่ต้นช่วยให้พยากรณ์โรคในระยะยาวของผู้ป่วย Antiphospholipid Syndrome ที่มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำพอร์ทัลดีขึ้น [ย่อวารสาร]

14 ประกาศให้ทุน