วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.31 No.2 April  - June 2021


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2564

00 Editor & Content 31-2

00 บรรณาธิการแถลง 31-2

01 การป้องกันการติดเชื้อในการใช้เลือดและส่วนประกอบของเลือด [บทบรรณธิการ]

02 การให้เลือดในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย [บทบรรณาธิการ]

03 Importance of periodic review of protocols for transfusion transmitted infection sero-reactive blood donor notification- a study in a tertiary care hospital in South India [Original Article]

04 Prevalence of transfusion-transmitted infections in donated blood at Thammasat University Hospital during 2017 to 2020 [Original Article]

05 การประเมินความถูกต้องของน้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ อี ในโลหิตบริจาค ที่ตรวจด้วยวิธี NAT [นิพนธ์ต้นฉบับ]

06 ภาวะติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ในผู้ป่วยเด็กโรคธาลัสซีเมียที่รับเลือดประจำ [นิพนธ์ต้นฉบับ]

07 การลดลงของสัดส่วนการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย (left ventricular ejection fraction) ในผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหลังได้รับยา CHOP-based regimen [นิพนธ์ต้นฉบับ]

08 ชีววิทยาของไวรัสตับอักเสบบี: ทบทวนวรรณกรรม [บทความฟื้นวิชา]

09 โรคมะเร็งในเด็กและแนวทางการวินิจฉัย [บทความฟื้นวิชา]

10 โรคลักปิดลักเปิดในผู้ใหญ่ที่มาด้วยอาการเลือดออกง่ายผิดปกติ [รายงานผู้ป่วย]

11 Interferon as a treatment for Erdheim-Chester Disease: a case report and literature review [Case report]

12 ย่อวารสาร