วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.31 No.1 January  - March 2021


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2564

00 Editor & Content

01 บรรณาธิการแถลง

02 ความสำคัญของ Genotype frequency [บทบรรณาธิการ]

03 Polycythemia vera (PV) [บทบรรณาธิการ]

04 ความถี่ของจีโนไทป์ HPA-1 ถึง HPA-11, HPA-13, -14, -15 และ HPA-17 ในผู้บริจาคโลหิตคนไทย [นิพนธ์ต้นฉบับ]

05 Frequencies of HPA-1 to HPA-11, HPA-13, -14, -15 and HPA-17 in Thai blood donors [Original Article]

06 ความต้องการใช้โลหิตของผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ [นิพนธ์ต้นฉบับ]

07 รูปแบบการจัดหาโลหิตและผลกระทบต่อการจัดการโลหิตของ 6 จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่างในช่วงการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ปี พ.ศ. 2563 [นิพนธ์ต้นฉบับ]

08 Safety and efficacy of a liquid formulation of deferiprone (GPO-LONE® ) monotherapy among iron-overloaded young children with transfusion-dependent thalassemia [Original Article]

09 Clinical characteristics and outcomes of patients with polycythemia vera in Thailand: a single center study [Original Article]

10 Immunothrombosis [Literature review]

11 Therapeutic plasma exchange as a treatment of a dengue encephalopathic patient [Case Report]

12 มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดมัยอีลอยด์ที่มีการกลับเป็นซ้ำของโรคเฉพาะในระบบประสาทภายหลังการปลูกถ่ายไขกระดูก [รายงานผู้ป่วย]

13 โรคโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) กับงานบริการโลหิต [บทความพิเศษ]

14 ทิศทางโรคฮีโมฟี เลียในประเทศไทย [บทความพิเศษ]

15 ย่อวารสาร

16 ประกาศให้ทุน