วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.30 No.2 April - June 2020


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2563

00 Editor& content

01 บรรณาธิการแถลง

02 Significance of determining ABO antibody titers in transfusion and transplantation [บทบรรณาธิการ]

03 ธาลัสซีเมียและโควิด-19 (Thalassemia and COVID-19) [บทบรรณาธิการ]

04 การเตรียมเซลล์เม็ดเลือดแดงสำหรับตรวจหมู่โลหิตด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์หมู่โลหิตอัตโนมัติ Qwalys 3 [นิพนธ์ต้นฉบับ]

05 การประเมินคุณภาพของ Pooled leukocyte poor platelet concentrates ที่เตรียมด้วยพลาสมาผสมกับ platelet additive solution (PAS-C) ในสัดส่วน ที่แตกต่างกัน [นิพนธ์ต้นฉบับ]

06 การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจหาความแรงของ ABO antibodies ด้วยวิธี หลอดทดลองมาตรฐาน และเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติด้วยวิธี column agglutination technique [นิพนธ์ต้นฉบับ]

07 Comparative study of ABO antibody titers using conventional tube technique and automated column agglutination technique [Original Article]

08 อาการหน้ามืดเป็นลมในผู้บริจาคเลือดและผลต่อการกลับมาบริจาคเลือดซ้ำ [นิพนธ์ต้นฉบับ]

09 การศึกษาผลลัพธ์จากการเปลี่ยนเกณฑ์การวินิจฉัยพาหะของ beta-thalassemia โดยใช้ระดับ hemoglobin A2 มากกว่าร้อยละ 3.5 ในระบบการควบคุมโรค betathalassemia ในเขตภาคเหนือตอนล่าง [นิพนธ์ต้นฉบับ]

10 Correlation of hematologic parameters and molecular characterization of thalassemia: Phramongkutklao Hospital Experiences [Original Article]

11 The hematological parameters assessment of migrant workers from Lao PDR, Cambodia and Myanmar [Original Article]

12 Pre-operative management of periodontal procedures for bleeding disorders [Original Article]

13 Anti-Lea IgG in a pregnant woman [Case report]

14 โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองฮอดจ์กินที่มาด้วยกลุ่มอาการเนโฟรติกและนิ้วปุ้ม [รายงานผู้ป่วย]

15 A pregnant woman with hypereosinophilia and a neuroendocrine tumor [Case report]

16 Hematologic issues in COVID-19 [Speacial Article]

17 ย่อวารสาร

18 ประกาศให้ทุน