วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.28 No.3 July - September 2018


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2561

00 Editor&Content

01 บรรณาธิการแถลง

02 HLA-DPB1 Matching in Hematopoietic Stem Cell Transplantation [บทบรรณาธิการ]

03 Febrile Neutropenia: Prevention and Initial Management [Editorial]

04 Evaluation of the Three-Colored Flow Cytometric Crossmatch Assay in Living-Related Kidney Transplantation [Original]

 05 การศึกษาเพื่อประเมินน้ำยาตรวจหาอัลลีล HLA ด้วยเทคนิค Next GenerationSequencing [นิพนธ์ต้นฉบับ]

06 การศึกษาประสิทธิภาพของยาต้านเชื้อแบคทีเรียในการรักษาภาวะไข้ร่วมกับเม็ดเลือดขาวต่ำในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดไมอิลอยด์ [นิพนธ์ต้นฉบับ]

07 ประสิทธิภาพของการใช้ยาป้องกันเชื้อรา Itraconazole ชนิดแคปซูลกับ Fluconazole ในช่วง Neutropenia ในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดไมอิลอยด์ [นิพนธ์ต้นฉบับ]

08 Next Generation Sequencing and Histocompatibility in HematopoieticStem Cell Transplantation [Literature Review]

09 แนวทางการวินิจฉัยและรักษาภาวะเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลต่ำในผู้ใหญ่ (Approach to Neutropenia in Adult) [บทความฟื้นวิชา]

10 Interstitial Pneumonitis: A Rare Manifestationof Kikuchi-Fujimoto Disease [Case report]

11 Agranulocytosis and Anemia during Treatment ofSeizure with Phenytoin [Case report]

12 Current Methods and Opportunities of Next-Generation Sequencing(NGS) for HLA Typing [ย่อวารสาร]

13 Brentuximab Vedotin with Chemotherapy for Stage III or IV Hodgkin’sLymphoma [ย่อวารสาร]

14 บทคัดย่อ การประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 26ประจำปี พ.ศ. 2561

15 scholarship