วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.10 No.3 July - September 2000


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2543

00 ปก-สารบัญ

01 บรรณาธิการแถลง

03 เปรียบเทียบการนับจำนวนเม็ดเลือดขาวโดยวิธีใช้เครื่องอัตโนมัติกับกล้องจุลทรรศน์ในคนไข้ที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำมาก

04 การผลิตน้ำยาตรวจหมู่โลหิต โมโนโคลนัลแอนติ -เอ, -บี โดยใช้เทคนิคไฮบริโดมา

05 การสร้างและจัดการฐานข้อมูลสำหรับผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายทางพันธุกรรม

06 คุณภาพโลหิตที่เก็บในถุงบรรจุโลหิตชริดน้ำยา CPDA-1 ผลิตโดย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

07 ข้อมูลพื้นฐานของผู้บริจาคโลหิตที่ติดเชื้อเอชไอวี: ประสบการณ์ของธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช

08 Epstein Barr Virus, บทบาทในการเกิดโรคติดเชื้อและมะเร็ง [บทความฟื้นวิชา]

09 Ideal transfusion for thalassemia [บทความฟื้นวิชา]

10 Blood transfusion complication in thalassemia patirents [บทความฟื้นวิขา]

11 Transfusion support in thalassemia [บทความฟื้นวิชา]

12 ปัญหาเกี่ยวกับการให้เลือดผู้ป่วยธาลัวซีเมียในประเทศไทย [บทความฟื้นวิชา]

13 Adenine in blood transfusion services [บทความฟื้นวิชา]

14 ย่อวารสาร

15 CME credit