วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.9 No.4 October - December 1999


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2542

00 ปก-สารบัญ

01 บรรณาธิการแถลง

02 Blood bank accreditation [บทบรรณาธิการ]

03 การติดเชื้อเอชไอวีจากการรับเลือดในเด็กในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

04 Red blood cell alloimmunization in Thai thalassemic patients

05 Comparison of automated and semi-automated determination for prothrombin time

06 การวิเคราะห์ Fetal hemoglobin เพื่อการวินิจฉัยก่อนคลอด Homozygous alpha-thalassemia 1 ด้วยวิธี High performance liquid chromatography

07 Blood group terminology [บทความฟื้นวิชา]

08 Autologous peripheral stem cell transplantation (Auto PSCT) in non-Hodgkin's lymphoma รายงานผู้ป้วยรายแรกของกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

09 Hodgkin's disease involving the breastL A case report and literature review [case report]

10 ถาม-ตอบ

11 The 7th interanational conference on thalassemia and hemoglobinopathies, The 9th thalassemia parent and thalassemics international conference, May 31-June 4, 199, Bangkok, Thailand "Concluding Remarks" [special artical]

12 ดัชนีผู้นิพนธ์

13 ดัชนีเรื่อง