วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.6 No.3 July - September 1996


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2539

00 ปกและสารบัญ

01 บรรณาธิการแถลง

02 Leukocyte depleted blood components มาตรฐานใหม่ของการให้เลือด [บทบรรณาธิการ]

03 รูปแบบที่เหมาะสมในการตรวจคัดกรองพาหะของโรคธาลัสซีเมียสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนา

04 การศึกษาการเตรียมส่วนประกอบของโลหิตที่มีเม็ดเลือดขาวต่ำโดยเครื่อง Terumo automatic blood component separator

05 Detection of zeta globin chains, a marker for southeast asian type alpha-thalassemia, by Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)

06 A comparison of monoclonal antibodies against human C3 Complement (ant-C3d) Using 2 different antigens by hybridoma technique

07 Moderate to severe cases of green pit viper bites in Chulalongkorn hospital

08 Microvesicles in blood components [บทความฟื้นวิชา]

09 ย่อวารสาร

10 บทคัดย่อ การประชุมระดับชาติเรื่อง การจัดหาผู้บริจาคโลหิตครั้งที่ 4 [ปกิณกะ]

11 การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย