วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.5 No.3 July - September 1995


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2538

00 ปกและสารบัญ

01 บรรณาธิการแถลง

02 ABO blood group system [บทบรรณาธิการ]

03 Langerhans cell histiocytosis [บทบรรณาธิการ]

04 การตรวจ ABO serum grouping ด้วยวิธีไมโครเพลท

05 ประสิทธิภาพน้ำยาตรวจหมู่โลหิตโมโนโคลนัล แอนติ-เอ,แอนติ-บี และ แอนติ-เอบี ของศูนย์บริหารโลหิตแห่งชาติฯ

06 ฮิสติโอซัยโตซิสเอ็กซ์ในเด็ก: ประสบการณ์ 10 ปีในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

07 Reticulocyte count in two types of hemoglobin H disease

08 Prognosis and treatment of aggressive non-Hondgkin's lymphomas [บทความฟื้นวิชา]

09 ผลงานการเจาะเก็บโลหิตบริจาคและข้อมูลทางสถิติผู้บริจาคโลหิตงบประมาณ 2537 [บทความพิเศษ]

10 ย่อวารสาร

11 ปรัศนีย์ประจำฉบับ

12 สรุปการประชุมวิชาการตลอดปร 2537 ของศูนย์บริการโลหิตฯ [ปกิณกะ]