วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.4 No. supplementary


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2537

00 ปกและสารบัญ

01 บรรณาธิการแถลง

02 สรุปผลการตรวจวินิจฉัยทารกก่อนคลอดที่มีอัตราเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคธาลัสซีเมียที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2534-พฤษภาคม 2537

03 การวินิจฉัยก่อนคลอดโรคธาลัสซีเมีย: ประสบการณ์ในโรงพยาบาลรามาธิบดี

04 Prenatal diagnosis of Hb Bart's hydrops fetalis: Pramongkutklao experience

05 เภสัชจลนศาสตร์ของไฮดรอกซียูเรียในคนไทยที่เป็นโรคธาลัสซีเมียชนืดเบตา/ฮีโมโกลบิน อี

06 การปลูกถ่ายไขกระดูกในผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย: ประสบการณ์ปลูกถ่ายไขกระดูก 21 ครั้ง ในผู้ป่วย 20 ราย

07 ประโยชน์ของการย้อมสี Ortho-dianisidine ในการตรวจฮีโมโกลบิน โดยวิธี starch gel electrophoresis

08 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุในการรับหรือไม่รับบริการตรวจหาพาหะโรคธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ที่มีรับบริการในโรงพยาบาลสงขลาครินทร์

09 ผลของการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเลือดจางธาลัสเซียและผลการตรวจคัดกรองในประชาชน จังหวัดพัทลุง

10 ผลการให้คำปรึกษาโรคเลือดจางธาลัสซีเมียแก่หญิงมีครรถ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลพัทลุง

11 ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำโรคเลือดจางธาลัสซีเมียในโรงพยาบาลชุมชน

12 ความรู้และทัศนคติต่อโรคธาลัสซีเมียของสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นโรคหรือพาหะของโรคธาลัสซีเมีย

13 ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี: ศึกษาผู้ป่วย 301 ราย

14 ลักษณะทางคลินิกและข้อมูลพื้นฐานของโรคฮีโมโกลบิน เอ็ชในเด็ก

15 ระดับสังกะสีในพลาสมาในผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมียเปรียบเทียบกับเด็กปกติในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

16 การตรวจกลุ่มโรคโลหิตจางที่มีเม็ดเลือดแดงติดสีจางและขนาดเล็กวิธีใหม่ โดย Percoll ในหลอดไมโครฮีมาโตคริต

17 การวัดประสืทธิภาพการตรวจกรองพาหะโรคเลือดจางธาลัสซีเมียในโรงพยาบาลพัทลุง

18 สภาวะเหล็กของโรคธาลัสซีเมียเบต้า ธาลัสซีเมีย/ฮีโมโกลบินอี ในเด็ก

19 สภาวะเหล็กในผู้ป่วยที่เป็นเบต้าธาลัสซีเมีย 32 ราย