วารสาร

 วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.3 No.4  October - December 1993


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2536

00 ปก และ สารบัญ

01 บรรณาธิการแถลง

02 Gene therapy [บทบรรณาธิการ]

03 The gel test เทคนิคการตรวจแบบใหม่ทาง red cell serology [บทบรรณาธิการ]

04 Thrombotic microangiopathy in patient with HIV infection-complete response with onlt steriod therapy: A case report

05 การเปรียบเทียบผลการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดต่างแบบแผนในผู้ป้วยเด็ก Advanced neuroblastoma

06 การใช้เทคนิค gel สำหรับการตรวจกรองและการตรวจแยกชนิดของแอนติบอดีย์

07 การศึกษาน้ำยาตรวจหมู่โลหิต monoclonal anti-B ในการนำมาใช้ตรวจหมู่โลหิตในเส้นผม

08 การให้ความรู้ การสร้างแรงจูงใจ และการจัดหาผู้บริจาคโลหิต [บทความพิเศษ]

09 การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยาในโรคไข้เลือดออก Hematological Abnormalities in Dengue Hemorrhabic Fever [บทความฟื้นวิชา]

10 ย่อวารสาร

11 Orthopaedic Hospital Radionuclide Synovectomy Information [ปกิณกะ]

12 ถามตอบปัญหา

13 ดัชนีผู้แต่ง