วารสาร

 วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.1 No.3 October -December 1991


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2534

00 กรรมการ สารบัญ

01 บรรณาธิการแถลง

02 Activated partical thrombopastin time (APTT) [บทบรรณาธิการ]

03 การเพิ่มมาตรการเพื่อให้โลหิตปลอดภัยมากที่สุด [บทบรรณาธิการ]

04 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า Activated partial thromboplastin time กับระดับ factor VII clotting activity

05 เอดส์: การพิจารณางดบริจาคโลหิคด้วยตัวผู้บริจาคเอง

06 Cold agglutinin disease: case report

07 Sweet's syndrome associated with chronic myelomonocytic leukemia

08 การติดเชื้อโรคเอดส์จากการับโลหิต anti-HIV anon-reactive

09 Polycythemia vera presented with chronic anemia for 3 years [บทวิจารณ์ผู้ป่วย]

10 หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริจาคโลหิต

11 ความรู้พื้นฐานเรื่องเวชพันธุ์ศาสตร์: Recombinant DNA Technology [บทความฟื้นวิชา]

12 ความรู้พื้นฐานเรื่องเวชพันธุ์ศาสตร์: Polymerase Chain Reaction [บทความฟื้นวิชา]

13 Angio-immunoblastic lymphadenopathy (AILD) [บทความฟื้นวิชา]

14 การเจาะเก็บโลหิต [บทความฟื้นวิชา]

15 ย่อวารสาร

16 Global blood safety initiative: consensus statement on accelerated strategies to rude the risk of transmission of HIV by blood transfusion

17 การประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี 16-17 มค 2535

18 Case discussion

19 ดัชนีผู้แต่ง