วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.1 No.1 January-March 1991


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2534

01 บรรณาธิการแถลง

02 บทบรรณาธิการ

03 การรักษาผู้ป่วยด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกที่โรงพยาบาลศิริราช

04 การรักษาโรคฮีโมฟีเลียด้วย DDAVP

05 Preliminary study of HLA and platelet-specific antibodies in patients alloimmunized by multiple transfusions

06 Application of Microplate ELISA for the Detection of Platelet Antibodies

07 ไข้ ซีด เหลือง ในผู้ป่วยอายุ 14 ปี [บทวิจารณ์ผู้ป่วย]

08 การจัดหาโลหิตเพื่อการใช้ภายในประเทศ [บทความพิเศษ]

09 การป้องกันและควบคุมธาลัสซีเมีย: แนวคิดและวิธีประยุกต์ทางพันธุศาสตร์

10 โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก [บทความฟื้นวิชา]

11 ย่อวารสาร

12 Global blood safety initiative: minimum target for blood transfusion services [ปกิณกะ]

13 ถาม-ตอบปัญหา

14 กำหนดการประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี

15 บทคัดย่อการประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี