วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.26 No.3 July-September 2016


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2559

 

00 Editor & Content 26-3

01 บรรณาธิการแถลง

02 Platelet Additive Solution (PAS) [บทบรรณาธิการ]

03 Iron Overload Cardiomyopathy in Thalassemia [บทบรรณาธิการ]

04 การศึกษาชนิดแอนติบอดีต่อเกล็ดเลืดของผู้ป่วยที่ส่งตรวจที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย [นิพนธ์ต้นฉบับ]

05 การวิเคราะห์ผลการตรวจชนิดเอชแอลเอ โดยวิธี Next-Generation Sequencing จากข้อมูลของการทดสอบความชำนาญที่โรงพยาบาลศิริราช [นิพนธ์ต้นฉบับ]

06 ABH Secretor Status in the Thai Population [นิพนธ์ต้นฉบับ]

07 Relationship between Serum Ferritin Level and Left Ventricular Function in Thalassemia Patients [นิพนธ์ต้นฉบับ]

08 การส่งตรวจ Ferritin และ Iron Studies ที่ไม่เหมาะสมในเวชปฏิบัติ [นิพนธ์ต้นฉบับ]

09 หมู่เลือดหายาก B Para-Bombay [รายงานผู้ป่วย]

10 Systemic juvenile xantrogranuloma ที่มีการติดเชื้อ Mycobacterium bovis  แทรกซ้อน [รายงานผู้ป่วย]

11 ความผิดปกติทางโลหิตวิทยาที่พบบ่อยในกลุ่มอาการดาวน์ [รายงานผู้ป่วย]

12 การประเมินความเสี่ยงและการป้องกันภาวะ Venous Thromboembolism ในเด็กและวัยรุ่นที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง [รายงานผู้ป่วย]

13 บทคัดย่อการประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 24 ปี พ.ศ. 2559

14 ระเบียยบการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย