กรรมการสมาคม

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

วาระที่ 22 พ.ศ.2565-2567

รายนามคณะกรรมการบริหาร สลท. วาระที่ 22 พ.ศ. 2565-2567

 ศ.เกียรติคุณ พลโทหญิง พญ.ทิพย์ ศรีไพศาล ที่ปรึกษา
 ศ.เกียรติคุณ พญ.แสงสุรีย์ จูฑา
 ศ.กิตติคุณ นพ. ธานินทร์ อินทรกำธรชัย
 ศ. นพ.วันชัย วนะชิวนาวิน
 พล.ท. รศ. นพ.วิชัย ประยูรวิวัฒน์
(1) ศ. นพ.พลภัทร โรจน์นครินทร์ นายก
(2) ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง อุปนายก และประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
(3) พล.ต.หญิง ผศ. พญ.จันทราภา ศรีสวัสดิ์ เลขาธิการ
(4) พญ.วันดี นิงสานนท์ เหรัญญิก
(5) อ. พญ.ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา ประธานฝ่ายวิชาการ
(6) รศ. นพ.บุญชู พงศ์ธนากุล ประธานร่วมฝ่ายวิชาการ
(7) ผศ. พญ.กาญจนา จันทร์สูง ประธานฝ่ายวารสาร
(8) พ.อ. ศ. นพ.ชาญชัย ไตรวารี ประธานฝ่ายวิจัย
(9) รศ. พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล ประธานฝ่ายเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน
(10) พ.อ. รศ. นพ.รชต ลำกูล นายทะเบียน
(11) พล.ต.หญิง ศ. ดร.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง ปฎิคม
(12) รศ. นพ.ธีระ ฤชุตระกูล ประธานฝ่าย Thrombosis & Hemostasis
(13) ผศ. นพ.อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์
ฝ่ายโรคมะเร็งโลหิตวิทยาในผู้ใหญ่ชนิดลิมฟอยด์ (Lymphoid Malignancy in Adult)
ประธานฝ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด และประธาน
(14) อ. นพ.อาจรบ คูหาภินันทน์ ประธานฝ่ายสารสนเทศ และประธานฝ่าย Chronic
(15) อ. พญ.ธีรยา พัววิไล ประธานฝ่าย Medical Ethics & Palliative Care
(16) อ. นพ.พงษ์เทพ วิบูลย์จันทร์ กรรมการกลาง
(17) รศ. พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ

รายนามคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

 รศ. นพ.วีระศักดิ์ นาวารวงศ์ ที่ปรึกษา
 รศ. นพ.ปัญญา เสกสรรค์ ที่ปรึกษา
 พล.ท. รศ. นพ.วิชัย ประยูรวิวัฒน์ ที่ปรึกษา
 ศ. นพ.พลภัทร โรจน์นครินทร์ ที่ปรึกษา
(1) อ. พญ.ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา ประธาน
(2) รศ. นพ.บุญชู พงศ์ธนากุล ประธานร่วม
(3) รศ. พญ.กลีบสไบ สรรพกิจ อนุกรรมการ
(4) ผศ. พญ.กาญจนา จันทร์สูง อนุกรรมการ
(5) พ.ท. ผศ. นพ.กานดิษฎ์ ประยงค์รัตน์ อนุกรรมการ
(6) ผศ. นพ.ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภา อนุกรรมการ
(7) พ.ท.พญิง รศ. พญ.ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์ อนุกรรมการ
(8) รศ. พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล อนุกรรมการ
(9) รศ. นพ.ธีระ ฤชุตระกูล อนุกรรมการ
(10) รศ. นพ.ธีรชิต โชตสัมพันธ์เจริญ อนุกรรมการ
(11) รศ. พญ.นงลักษณ์ คณิตทรัพย์ อนุกรรมการ
(12) รศ. รอ. พญ.ปาริชาติ เพิ่มพิกุล อนุกรรมการ
(13) อ. นพ.พงษ์เทพ วิบูลย์จันทร์ อนุกรรมการ
(14) รศ. พญ.พัชรี คำวิลัยศักดิ์ อนุกรรมการ
(15) ศ. นพ.พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ อนุกรรมการ
(16) รศ. พญ.พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ อนุกรรมการ
(17) ผศ. พญ.สมใจ กาญจนาพงศ์กุล อนุกรรมการ
(18) ศ. นพ.สามารถ ภคกษมา อนุกรรมการ
(19) ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง อนุกรรมการ
(20) อ. นพ.อาจรบ คูหาภินันทน์ อนุกรรมการ
(21) ผศ. นพ.อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ อนุกรรมการ
(22) พล.ต.หญิง ศ. ดร.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง อนุกรรมการ
(23) รศ. พญ.พิมพ์ใจ นิภารักษ์ อนุกรรมการและเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการฝ่ายวารสาร

 พล.ท. รศ. นพ.วิชัย ประยูรวิวัฒน์ ที่ปรึกษา
 รศ. นพ.ปัญญา เสกสรรค์ ที่ปรึกษา
 ศ. นพ.พลภัทร โรจน์นครินทร์ ที่ปรึกษา
 พล.ต.หญิง ผศ. พญ.จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษา
(1) ผศ. พญ.กาญจนา จันทร์สูง ประธาน
(2) ผศ. พญ.จิตติมา ศิริจีระชัย อนุกรรมการ
(3) รศ. พญ.ณัฐติยา เตียวตระกูล อนุกรรมการ
(4) อ. พญ.ดาวลดา คงกับพันธ์ อนุกรรมการ
(5) พ.อ. รศ. นพ.ต้นตนัย นำเบญจพล อนุกรรมการ
(6) รศ. พญ.นงลักษณ์ คณิตทรัพย์ อนุกรรมการ
(7) รศ. นพ.บุญชู พงศ์ธนากุล อนุกรรมการ
(8) ผศ. นพ.ปิติ เตชะวิจิตร์ อนุกรรมการ
(9) พ.ท. รศ. นพ.ปิยะ รุจกิจยานนท์ อนุกรรมการ
(10) ผศ. นพ.ยิ่งยง ชินธรรมมิตร์ อนุกรรมการ
(11) ผศ. พญ.สมใจ กาญจนาพงศ์กุล อนุกรรมการ
(12) ศ. นพ.สามารถ ภคกษมา อนุกรรมการ
(13) พล.ต.หญิง ศ. ดร.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง อนุกรรมการ
(14) ผศ. นพ.อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ อนุกรรมการ
(15) รศ. พญ.พิมพ์ใจ นิภารักษ์ อนุกรรมการและเลขานุการ
(16) ผศ. นพ.เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัย

 ศ.กิตติคุณ นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย ที่ปรึกษา
 รศ. นพ.สุภร จันท์จารุณี ที่ปรึกษา
 ผศ. นพ.ธัญญพงษ์ ณ นคร ที่ปรึกษา
(1) พ.อ. ศ. นพ.ชาญชัย ไตรวารี ประธาน
(2) ผศ. นพ.ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภา อนุกรรมการ
(3) รศ. พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล อนุกรรมการ
(4) พ.อ. รศ. นพ.ต้นตนัย นำเบญจพล อนุกรรมการ
(5) อ. พญ.ธีรยา พัววิไล อนุกรรมการ
(6) รศ. พญ.นงลักษณ์ คณิตทรัพย์ อนุกรรมการ
(7) ศ. นพ.สามารถ ภคกษมา อนุกรรมการ
(8) อ. นพ.อาจรบ คูหาภินันทน์ อนุกรรมการ
(9) รศ. นพ.นภชาญ เอื้อประเสริฐ อนุกรรมการ
(10) พ.ท.พญิง รศ. พญ.ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์ อนุกรรมการและเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

(1) ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง ประธาน
(2) พ.อ. รศ. นพ.ต้นตนัย นำเบญจพล อนุกรรมการ
(3) รศ. นพ.ธีระ ฤชุตระกูล อนุกรรมการ
(4) ผศ. พญ.บุณฑริกา สุวรรณวิบูลย์ อนุกรรมการ
(5) ผศ. นพ.ปิติ เตชะวิจิตร์ อนุกรรมการ
(6) พ.ท. รศ. นพ.ปิยะ รุจกิจยานนท์ อนุกรรมการ
(7) อ. พญ.สุลดา ภู่เกียรติ อนุกรรมการ
(8) ผศ. นพ.อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ อนุกรรมการ
(9) รศ. นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ อนุกรรมการ
(10) รศ. พญ.กลีบสไบ สรรพกิจ อนุกรรมการและเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการฝ่ายเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

 รศ. พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ที่ปรึกษา
 พล.อ. รศ. นพ.ไตรโรจน์ ครุธเวโช ที่ปรึกษา
 พ.อ. รศ. นพ.รชต ลํากูล ที่ปรึกษา
 อ. พญ.ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา ที่ปรึกษา
(1) รศ. พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล ประธาน
(2) รศ. พญ.จันทนา ผลประเสริฐ อนุกรรมการ
(3) ผศ. นพ.ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์ อนุกรรมการ
(4) รศ. นพ.บุญชู พงศ์ธนากุล อนุกรรมการ
(5) พ.ท. รศ. นพ.ปิยะ รุจกิจยานนท์ อนุกรรมการ
(6) น.ส.ปิยนันท์ คุ้มครอง อนุกรรมการ
(7) อ. นพ.พงษ์เทพ วิบูลย์จันทร์ อนุกรรมการ
(8) อ. นพ.เอกพันธ์ ครุพงศ์ อนุกรรมการ
(9) ผศ. นพ.เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธํารง อนุกรรมการ
อ. พญ.หรรษมน โพธิ์ผ่าน อนุกรรมการและเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการฝ่ายสารสนเทศ

 ศ. นพ.พลภัทร โรจน์นครินทร์ ที่ปรึกษา
 พล.ต.หญิง ศ. ดร.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง ที่ปรึกษา
 พ.อ. รศ. นพ.รชต ลำกูล ที่ปรึกษา
(1) อ. นพ.อาจรบ คูหาภินันทน์ ประธาน
(2) ผศ. นพ.ปิติ เตชะวิจิตร์ อนุกรรมการ
(3) รศ. พญ.นงลักษณ์ คณิตทรัพย์ อนุกรรมการ
(4) พ.ท. ผศ. นพ.อภิชาติ โพธิอะ อนุกรรมการ
(5) รศ. นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ อนุกรรมการ
(6) พ.ท. นพ.ปิติพัฒก์ ชำนาญเวช อนุกรรมการ

รายนามคณะอนุกรรมการฝ่ายมะเร็งในเด็ก

 พญ.วันดี นิงสานนท์ ที่ปรึกษา
 พล.อ. รศ. นพ.ไตรโรจน์ ครุธเวโช ที่ปรึกษา
 ศ. นพ.สุรพล เวียงนนท์ ที่ปรึกษา
(1) รศ. นพ.ปัญญา เสกสรรค์ ประธาน
(2) ผศ. พญ.กวิวัณณ์ วีรกุล รองประธาน
(3) ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง รองประธาน
(4) ผศ. นพ.กมล เผือกเพ็ชร อนุกรรมการ
(5) รศ. พญ.กลีบสไบ สรรพกิจ อนุกรรมการ
(6) อ. พญ.กาญจน์หทัย เชียงทอง อนุกรรมการ
(7) รศ. นพ.เจษฎา บัวบุญนำ อนุกรรมการ
(8) พ.ท.หญิง รศ. พญ.ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์ อนุกรรมการ
(9) รศ. นพ.ธีรชิต โชติสัมพันธ์เจริญ อนุกรรมการ
(10) รศ. พญ.พัชรี คำวิลัยศักดิ์ อนุกรรมการ
(11) พ.อ. รศ. นพ.รชต ลำกูล อนุกรรมการ
(12) อ. พญ.ลลิตา สาธิตสมิตพงษ์ อนุกรรมการ
(13) ผศ. พญ.สมใจ กาญจนาพงศ์กุล อนุกรรมการ
(14) ศ. นพ.สามารถ ภคกษมา อนุกรรมการ
(15) รศ. นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ อนุกรรมการ
(16) พ.ท. รศ. นพ.ปิยะ รุจกิจยานนท์ อนุกรรมการและเลขานุการ
(17) ผศ. นพ.ปิติ เตชะวิจิตร์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการฝ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด

 ศ. นพ.สุรพล อิสรไกรศีล ที่ปรึกษา
 ศ.กิตติคุณ นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย ที่ปรึกษา
 รศ. พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ที่ปรึกษา
(1) ผศ. นพ.อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ ประธาน
(2) รศ. พญ.กลีบสไบ สรรพกิจ อนุกรรมการ
(3) อ. พญ.กาญจน์หทัย เชียงทอง อนุกรรมการ
(4) พ.ท. ผศ. นพ.กานดิษฎ์ ประยงค์รัตน์ อนุกรรมการ
(5) ผศ. นพ.กฤษฏา วุฒิการณ์ อนุกรรมการ
(6) ผศ. พญ.จักราวดี จุฬามณี อนุกรรมการ
(7) ผศ. นพ.ชินดล วาณิชพงศ์พันธุ์ อนุกรรมการ
(8) รศ. นพ.ธีรชิต โชติสัมพันธ์เจริญ อนุกรรมการ
(9) พ.ท. รศ. นพ.ปิยะ รุจกิจยานนท์ อนุกรรมการ
(10) รศ. นพ.พีระพล วอง อนุกรรมการ
(11) รศ. นพ.วีรภัทร โอวัฒนาพานิช อนุกรรมการ
(12) อ. พญ.ยุจินดา เล็กตระกูล อนุกรรมการ
(13) รศ. พญ.พิมพ์ใจ นิภารักษ์ อนุกรรมการ
(14) ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง อนุกรรมการ
(15) รศ. นพ.อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์ อนุกรรมการ
(16) รศ. นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ อนุกรรมการ
(17) อ. นพ.เอกพันธ์ ครุพงศ์ อนุกรรมการ

รายนามคณะอนุกรรมการฝ่าย Thrombosis & Hemostasis

 ศ.เกียรติคุณ พญ.สุคนธ์ วิสุทธิพันธ์ ที่ปรึกษา
 ศ. นพ.วิชัย อติชาตการ ที่ปรึกษา
 พล.อ. รศ. นพ.ไตรโรจน์ ครุธเวโช ที่ปรึกษา
 ศ. พญ.อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษา
 พล.ท. รศ. นพ.วิชัย ประยูรวิวัฒน์ ที่ปรึกษา
 ศ. นพ.พลภัทร โรจน์นครินทร์ ที่ปรึกษา
(1) รศ. นพ.ธีระ ฤชุตระกูล ประธาน
(2) พ.อ. ศ. นพ.ชาญชัย ไตรวารี อนุกรรมการ
(3) ผศ. นพ.ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภา อนุกรรมการ
(4) รศ. พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล อนุกรรมการ
(5) อ. นพ.ณัฐศรุต ส่งทวี อนุกรรมการ
(6) รศ. นพ.นภชาญ เอื้อประเสริฐ อนุกรรมการ
(7) รศ. นพ.บุญชู พงศ์ธนากุล อนุกรรมการ
(8) ผศ. พญ.บุณฑริกา สุวรรณวิบูลย์ อนุกรรมการ
(9) รศ. พญ.พัชรี คำวิลัยศักดิ์ อนุกรรมการ
(10) ศ. นพ.พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ อนุกรรมการ
(11) อ. พญ.พิจิกา จันทราธรรมชาติ อนุกรรมการ
(12) ร.ท. นพ.รัฐพันธ์ ละมูล อนุกรรมการ
(13) รศ. นพ.รุ่งโรจณ์ เนตรศิรินิลกุล อนุกรรมการ
(14) ผศ. พญ.สมใจ กาญจนาพงศ์กุล อนุกรรมการ
(15) ศ. พญ.นงนุช สิระชัยนันท์ อนุกรรมการและเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการฝ่ายมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันในผู้ใหญ่

§ พล.ท รศ. นพ.วิชัย ประยูรวิวัฒน์ ที่ปรึกษา
(1) พล.ต.หญิง ผศ. พญ.จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ประธาน
(2) พ.ท. ผศ. นพ.กานดิษฎ์ ประยงค์รัตน์ อนุกรรมการ
(3) ผศ. พญ.จักราวดี จุฬามณี อนุกรรมการ
(4) รศ. พญ.จันทนา ผลประเสริฐ อนุกรรมการ
(5) อ. พญ.จันทิญา จันทร์สว่างภูวนะ อนุกรรมการ
(6) อ. นพ.ชัชวาล นาคะเกศ อนุกรรมการ
(7) ผศ. นพ.ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์ อนุกรรมการ
(8) อ. นพ.ดุสิต จิตรเอื้อกุล อนุกรรมการ
(9) อ. นพ.ธนกฤต ปิยเจริญกิจ อนุกรรมการ
(10) อ. นพ.ธนันต์ชัย อัครวิกรัย อนุกรรมการ
(11) ผศ. นพ.ธนาวัฒก์ รัตนธรรมเมธี อนุกรรมการ
(12) อ. พญ.เบญจมาภรณ์ เมฆรักเสรี อนุกรรมการ
(13) ร.ต. นพ.ปณชัย ศิลป์สัมฤทธิ์ อนุกรรมการ
(14) รศ. พญ.พิมพ์ใจ นิภารักษ์ อนุกรรมการ
(15) ผศ. นพ.พิรุฬห์ แซ่ลือ อนุกรรมการ
(16) รศ. นพ.วศิเทพ ลิ้มวรพิทักษ์ อนุกรรมการ
(17) รศ. นพ.วีรภัทร โอวัฒนาพานิช อนุกรรมการ
(18) อ. นพ.สมิทธ์ กังวานเกียรติชัย อนุกรรมการ
(19) อ. พญ.สุภาวี แสงบุญ อนุกรรมการ
(20) อ. พญ.อโณทัย จินตบัญญัติ อนุกรรมการ
(21) ผศ. นพ.เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง อนุกรรมการ
(22) อ. พญ.เอมวิภา สาสกุล อนุกรรมการ
(23) รศ. นพ.อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์ อนุกรรมการและเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการฝ่ายโรคมะเร็งโลหิตวิทยาในผู้ใหญ่ชนิดลิมฟอยด์ (Lymphoid Malignancy in Adult)

 ศ.กิตติคุณ นพ.ธานินทร์ อินทรกำธรชัย ที่ปรึกษา
(1) ผศ. นพ.อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ ประธาน
(2) ผศ. นพ.ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์ อนุกรรมการ
(3) อ. พญ.ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา อนุกรรมการ
(4) อ. นพ.เอกพันธ์ ครุพงศ์ อนุกรรมการ
(5) อ. พญ.ธีรยา พัววิไล อนุกรรมการและเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการฝ่าย Chronic Myeloid Malignancy in Adult

(1) อ. นพ.อาจรบ คูหาภินันทน์ ประธาน
(2) รศ. พญ.จันทนา ผลประเสริฐ อนุกรรมการ
(3) ผศ. นพ.ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์ อนุกรรมการ
(4) อ. นพ.ดุสิต จิตรเอื้อกุล อนุกรรมการ
(5) อ. นพ.พงษ์เทพ วิบูลย์จันทร์ อนุกรรมการ
(6) อ. พญ.พิจิกา จันทราธรรมชาติ อนุกรรมการ
(7) รศ. พญ.พิมพ์ใจ นิภารักษ์ อนุกรรมการ
(8) รศ. นพ.วศิเทพ ลิ้มวรพิทักษ์ อนุกรรมการ
(9) รศ. นพ.วีรภัทร โอวัฒนาพานิช อนุกรรมการ
(10) อ. นพ.สมชาย วงศ์ขันตี อนุกรรมการ
(11) ผศ. นพ.เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง อนุกรรมการ
(12) ร.ท. นพ.รัฐพันธ์ ละมูล อนุกรรมการและเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการฝ่าย Red Cell Disorders & Aplastic Anemia

 ศ. นพ.พลภัทร โรจน์นครินทร์ ที่ปรึกษา
 รศ. นพ.สุภร จันท์จารุณี ที่ปรึกษา 
(1) พ.อ. รศ. นพ.กิตติ ต่อจรัส ประธาน
(2) อ. พญ.ฉัตรี หาญทวีพันธุ์ อนุกรรมการ
(3) อ. พญ.ณภัทร เหล่าอรุณ อนุกรรมการ
(4) รศ. พญ.ณัฐติยา เตียวตระกูล อนุกรรมการ 
(5) อ. พญ.ดาวลดา คงกับพันธ์ อนุกรรมการ
(6) ผศ. พญ.เดือนธิดา ทรงเดช อนุกรรมการ 
(7) รศ. นพ.บุญชู พงศ์ธนากุล อนุกรรมการ 
(8) ร.ต. นพ.ปณชัย ศิลป์สัมฤทธิ์ อนุกรรมการ
(9) ผศ. พญ.ปราณี สุจริตจันทร์ อนุกรรมการ 
(10) รศ. พญ.พชรพรรณ สุรพลชัย อนุกรรมการ
(11) ผศ. พญ.พรพรรณ ศรีพรสวรรค์ อนุกรรมการ 
(12) อ. พญ.พิจิกา จันทราธรรมชาติ อนุกรรมการ
(13) อ. พญ.สุภานัน เลาหสุรโยธิน อนุกรรมการ 
(14) อ. พญ.สุภาวี แสงบุญ อนุกรรมการ
(15) รศ. นพ.อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์ อนุกรรมการ 
(16) ผศ. พญ.อรุโณทัย มีแก้วกุญชร อนุกรรมการ
(17) รศ. พญ.พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ อนุกรรมการและเลขานุการ 

รายนามคณะอนุกรรมการฝ่าย Medical Ethics & Palliative Care

 ศ.เกียรติคุณ พลโทหญิง พญ.ทิพย์ ศรีไพศาล ที่ปรึกษา
 แพทย์หญิงวันดี นิงสานนท์ ที่ปรึกษา
 ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ที่ปรึกษา
 ผศ. พญ.กวิวัณณ์ วีรกุล ที่ปรึกษา
 รศ. นพ.อานุภาพ เลขะกุล ที่ปรึกษา
(1) อ. พญ.ธีรยา พัววิไล ประธาน
(2) ผศ. พญ.ณัศวีร์ วัฒนา รองประธาน
(3) ผศ. พญ.กาญจนา จันทร์สูง อนุกรรมการ
(4) ผศ. พญ.จิตติมา ศิริจีระชัย อนุกรรมการ
(5) อ. พญ.ชุษณา ข่ายม่าน อนุกรรมการ
(6) พ.ท.หญิง รศ. พญ.ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์ อนุกรรมการ
(7) น.อ.หญิง ผศ.(พิเศษ) พญ.ณัฐพรทิรา ผลากรกุล อนุกรรมการ
(8) รศ. พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล อนุกรรมการ
(9) อ. พญ.นวพร ตันศิริ อนุกรรมการ
(10) รศ. พญ.พัชรี คำวิลัยศักดิ์ อนุกรรมการ
(11) ผศ. พญ.พรพรรณ ศรีพรสวรรค์ อนุกรรมการ
(12) อ. นพ.ภณรัตน์ น้อยเพิ่ม อนุกรรมการ
(13) รศ. นพ.อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์ อนุกรรมการ
(14) ผศ. พญ.บุณฑริกา สุวรรณวิบูลย์ อนุกรรมการและเลขานุการ
(15) อ. พญ.ลลิตา สาธิตสมิตพงษ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

 ศ. เกียรติคุณ พลโทหญิง พญ.ทิพย์ ศรีไพศาล ที่ปรึกษา
 ศ. พญ.อรุณี เจตศรีสุภาพ ที่ปรึกษา
 ศ. พญ.อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษา
(1) รศ. นพ.ปัญญา เสกสรรค์ ประธาน
(2) รศ. พญ.กลีบสไบ สรรพกิจ อนุกรรมการ
(3) ผศ. พญ.กวิวัณณ์ วีรกุล อนุกรรมการ
(4) พ.อ. รศ. นพ.กิตติ ต่อจรัส อนุกรรมการ
(5) ผศ. พญ.ณัศวีร์ วัฒนา อนุกรรมการ
(6) รศ. พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล อนุกรรมการ
(7) รศ. นพ.ธีรชิต โชติสัมพันธ์เจริญ อนุกรรมการ
(8) ศ. พญ.นงนุช สิระชัยนันท์ อนุกรรมการ
(9) ร.อ. รศ. พญ.ปาริชาติ เพิ่มพิกุล อนุกรรมการ
(10) ผศ. นพ.ปิติ เตชะวิจิตร์ อนุกรรมการ
(11) รศ. พญ.พัชรี คำวิลัยศักดิ์ อนุกรรมการ
(12) รศ. พญ.พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ อนุกรรมการ
(13) พ.อ. รศ. นพ.รชต ลำกูล อนุกรรมการ
(14) ศ. นพ.สามารถ ภคกษมา อนุกรรมการ
(15) ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง อนุกรรมการ
(16) พ.อ. ศ นพ.ชาญชัย ไตรวารี อนุกรรมการและเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมและสอบฯ สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

(1) ศ. นพ.พลภัทร โรจน์นครินทร์ ประธาน
(2) ผศ. พญ.กาญจนา จันทร์สูง อนุกรรมการ
(3) พ.ท. ผศ. นพ.กานดิษฎ์ ประยงค์รัตน์ อนุกรรมการ
(4) พล.ต.หญิง ผศ. พญ.จันทราภา ศรีสวัสดิ์ อนุกรรมการ
(5) ผศ. นพ.ชาตรี ชัยอดิศักดิ์โสภา อนุกรรมการ
(6) รศ. พญ.นงลักษณ์ คณิตทรัพย์ อนุกรรมการ
(7) อ. นพ.พงษ์เทพ วิบูลย์จันทร์ อนุกรรมการ
(8) ศ. นพ.พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ อนุกรรมการ
(9) รศ. พญ.พิมพ์ใจ นิภารักษ์ อนุกรรมการ
(10) ผศ. นพ.ยิ่งยง ชินธรรมมิตร์ อนุกรรมการ
(11) อ. พญ.ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา อนุกรรมการ
(12) ผศ. นพ.อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ อนุกรรมการ
(13) รศ. นพ.ธีระ ฤชุตระกูล อนุกรรมการและเลขานุการ