กรรมการสมาคม

คณะกรรมการบริหารสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

วาระที่ 19 พ.ศ.2559-2561

ที่ปรึกษา แพทย์หญิง คุณหญิงสุดสาคร ตู้จินดา
แพทย์หญิง ถนอมศรี ศรีชัยกุล
แพทย์หญิง ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายแพทย์ วินัย สุวัตถี
แพทย์หญิง ทิพย์ ศรีไพศาล
แพทย์หญิง แสงสุรีย์ จูฑา
นายแพทย์ธานินทร์ อิทรกำธรชัย
นายแพทย์ วันชัย วนะชิวนาวิน

นายกสมาคม

นายแพทย์ วิชัยประยูรวิวัฒน์

อุปนายก

นายแพทย์ ปัญญา เสกสรรค์

เลขาธิการ

นายแพทย์ พลภัทร โรจน์นครินทร์

เหรัญญิก

แพทย์หญิง วันดี นิงสานนท์

ประธานฝ่ายวิชาการ

นายแพทย์ วีระศักดิ์ นาวารวงศ์

ประธานฝ่ายวารสาร

แพทย์หญิงจันทราภา ศรีสวัสดิ์

ประธานฝ่ายวิจัย

นายแพทย์ นพดล ศิริธนารัตนกุล

ประธานฝ่ายเผยแพร่ความรู้ประชาชน

แพทย์หญิงลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา

ประธานฝ่ายสารสนเทศ

นายแพทย์ รชต ลำกูล

ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

นายแพทย์ สุรเดช หงส์อิง

นายทะเบียน

แพทย์หญิง กวิวัณณ์ วีรกุล

ปฏิคม

ดร.อ้อยทิพย์ ณ ถลาง

กรรมการกลาง

นายแพทย์สุรพล เวียงนนท์

กรรมการกลาง

นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์

กรรมการกลาง

แพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
1.แพทย์หญิงทิพย์ ศรีไพศาล ที่ปรึกษา
2.แพทย์หญิงแสงสุรีย์ จูฑา ที่ปรึกษา
3.นายแพทย์ธานินทร์ อินทรกำธรชัย ที่ปรึกษา
4.นายแพทย์วันชัย วนะชิวนาวิน ที่ปรึกษา
5.นายแพทย์วิชัย ประยูรวิวัฒน์ ที่ปรึกษา
5.นายแพทย์วิชัย ประยูรวิวัฒน์ ที่ปรึกษา
6.นายแพทย์ปัญญา เสกสรรค์ ที่ปรึกษา
7.นายแพทย์วีระศักดิ์ นาวารวงศ์ ประธาน
8.แพทย์หญิงกลีบสไป สรรพกิจ ประธาน
9.แพทย์หญิงจิตติมา ศิริจีระชัย อนุกรรมการและเลขานุการ
10.นายแพทย์ชาญชัย ไตรวารี อนุกรรมการ
11.แพทย์หญิงดารินทร์ ซอโสตถิกุล อนุกรรมการ
12.นายแพทย์ธีรชิต โชติสัมพันธ์เจริญ อนุกรรมการ
13.แพทย์หญิงปาริชาติ เพิ่มพิกุล อนุกรรมการ
14.นายแพทย์พงษ์เทพ วิบูลย์จันทร์ อนุกรรมการ
15.นายแพทย์พลภัทร โรจน์นครินทร์ อนุกรรมการ
16.นายแพทย์พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ อนุกรรมการ
17.แพทย์หญิงพิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ อนุกรรมการ
18.แพทย์หญิงลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา อนุกรรมการ
19.นายแพทย์วิปร วิประกษิต อนุกรรมการ
20.นายแพทย์สามารถ ภคกษมา อนุกรรมการ
21.นายแพทย์สุภร จันทร์จารุณี อนุกรรมการ
22.นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง อนุกรรมการ
23.นายแพทย์สุรพล เวียงนนท์ อนุกรรมการ
24.นายแพทย์เอกพันธ์ ครุพงศ์ อนุกรรมการ
25.นายแพทย์อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ อนุกรรมการ
26.นายแพทย์ต้นตนัย นำเบญพล อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัย
1.นายแพทย์นพดล ศิริธนารัตนกุล ประธาน
2.แพทย์หญิงธีรยา พันวิไล อนุกรรมการ
3.นายแพทย์บุญชู พงศ์ธนากุล อนุกรรมการ
4.แพทย์หญิงพิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ อนุกรรมการ
5.นายแพทย์ยิ่งยง จันทร์สูง อนุกรรมการ
6.นายแพทย์อาจรบ คูหาภินันทน์ อนุกรรมการ
7.นายแพทย์อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์ อนุกรรมการ
8.นายแพทย์สุภร จันท์จารุณี อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฝ่ายวารสาร
1.นายแพทย์วิชัย ประยูรวิวัฒน์ ที่ปรึกษา
2.นายแพทย์ปัญญา เสกสรรค์ ที่ปรึกษา
3.นายแพทย์พลภัทร โรจน์นครินทร์ ที่ปรึกษา
4.แพทย์หญิงจันทราภา ศรีสวัสดิ์ ประธานอนุกรรมการ
5.แพทย์หญิงกาญจนา จันทร์สูง อนุกรรมการ
6.นายแพทย์ชาญชัย ไตรวารี อนุกรรมการ
7.นายแพทย์ต้นตนัย นำเบญจพล อนุกรรมการ
8.แพทย์หญิงนงลักษณ์ คณิตทรัพย์ อนุกรรมการ
9.นายแพทย์บุญชู พงศ์ธนากุล อนุกรรมการ
10.นายแพทย์ปิติ เตชะวิจิตร์ อนุกรรมการ
11.แพทย์หญิงไปรยา รุจิโรจน์จินดากุล อนุกรรมการ
12.นายแพทย์ยิ่งยง ชินธรรมมิตร์ อนุกรรมการ
13.แพทย์หญิงสมใจ กาญจนาพงศ์กุล อนุกรรมการ
14.นายแพทย์สามารถ ภคกษมา อนุกรรมการ
15.นายแพทย์อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์ อนุกรรมการ
16.ดร.ออยทิพย์ ณ ถลาง อนุกรรมการ
17.นายแพทย์อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ อนุกรรมการ
18.แพทย์หญิงพิมพ์ใจ นิภารักษ์ อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฝายวิเทศสัมพันธ์
1.นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง ประธานอนุกรรมการ
2.แพทย์หญิงกลีบสไบ สรรพกิจ อนุกรรมการ
3.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล อนุกรรมการ
4.นายแพทย์ต้นตนัย นำเบญจพล อนุกรรมการ
5.แพทย์หญิงบุณฑริกา สุวรรณวิบูลย์ อนุกรรมการ
6.นายแพทย์ปิยะ รุจกิจยานนท์ อนุกรรมการ
7.แพทย์หญิงสุลดา ภู่เกียรติ อนุกรรมการ
8.นายแพทย์อิศรางค์ นุชประยูร อนุกรรมการ
9.นายแพทย์อุดมศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ อนุกรรมการ
10.นายแพทย์อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการฝ่ายสารสนเทศ
1.นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์ ที่ปรึกษา
2.นายแพทย์รชต ลำกูล ประธานอุนกรรมการ
3.นายแพทย์ปิติ เตชะวิจิตร์ อนุกรรมการ
4.ดร.ออยทิพย์ ณ ถลาง อนุกรรมการ
5.นายแพทย์อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ อนุกรรมการ
6.นายแพทย์ปิติพัฒก์ ชำนาญเวช อนุกรรมการและเลขานุการ