ข่าวและกิจกรรม

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย วาระที่ 23 (มีนาคม 2567- มีนาคม 2569)


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977