ข่าวและกิจกรรม

หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคเลือดออกง่าย และหลอดเลือดอุดตัน ปี 2566

 

 
หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการวินิจฉัยและรักษา
โรคเลือดออกง่าย และหลอดเลือดอุดตัน ปี 2566

โดยคณะอนุกรรมการ Thrombosis & Hemostasis ของสมาคมฯ
ได้ทำการปรับปรุงแนวทางการวินิ
จฉัยและรักษาโรคให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน
และเหมาะสมแก่การใช้รักษาผู้ป่
วยในประเทศไทย

สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Click

ขั้นตอนการสั่งซื้อและวิธีการอ่าน E-BOOK Click

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977