ข่าวและกิจกรรม

Guideline for diagnosis and treatment

Avaliable Guildine 

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง 2022 (2022/12/8) Click

ภาวะโลหิตจาง 2019 Click

โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย 2019 Click

(คู่มือแพทย์) การใช้โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตอย่างเหมาะสม 2023 Click

แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันในผู้ใหญ่ 2566 Click

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดมัยอิโลมา 2566 Click

หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการวินิจฉัยและรักษา โรคเลือดออกง่าย และหลอดเลือดอุดตัน ปี 2566
สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

แนวทางเวชปฎิบัติสำหรับการวินิจฉัยและรักษา Myeloproliferative Neoplasms 2566 Click

แนวทางเวชปฎิบัติสำหรับการวินิจฉัยและรักษา โรคไขกระดูกเสื่อมเอ็มดีเอส (Myelodysplastic Neoplasms, MDS) 2566 Click


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977