ข่าวและกิจกรรม

งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 51 Update 21/9/2017

** UPDATE 16/8/2017**

เปลี่ยนเวลาขึ้นรถ จาก 06.45 เป็น 06.00 น.ประชุมวิชาการกลางปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51

 

Theme: “Hot seat” Cases in Hematology

วันที่ 5-6 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมทวาราวดี จังหวัดปราจีนบุรี

**UPDATE 21/9/2017**

download เอกสารที่นี่

1. ตารางการประชุม

2. ใบลงทะเบียน

3. ใบแสดงความจำนงขอแสดงผลิตภัณฑ์และสนับสนุนกิจกรรม


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977