วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ วาระที่ 21 (พ.ศ. 2563-2565)

วิสัยทัศน์:

นำเวชปฏิบัติทางโลหิตวิทยาที่ดีที่สุดสู่สังคมไทย
Bring the Best Practice in Hematology to the Thai Society

พันธกิจ:

1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริการทางโลหิตวิทยาอย่างต่อเนื่อง และธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยเฉพาะการเข้าถึงการรักษาที่สามารถลดอัตราตายหรือเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทางโลหิตวิทยา
2. เผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการและการวิจัยในหมู่สมาชิก บุคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทย และต่างประเทศ
3. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพด้านโลหิตวิทยาแก่ประชาชน
4. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางโลหิตวิทยาที่มีคุณภาพและนำไปประยุกต์ใช้ได้
5. ส่งเสริม การแลกเปลี่ยนความรู้ และความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคม องค์กรวิชาชีพ และสถาบันทางการแพทย์อื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. ส่งเสริมความสามัคคี สัมพันธภาพ และการเกื้อกูลซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
7. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ
8. ธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโลหิตวิทยาและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึงการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
9. เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการสำหรับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ด้านสุขภาพ

กลยุทธ:

1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริการทางโลหิตวิทยาอย่างต่อเนื่อง และธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยเฉพาะการเข้าถึงการรักษาที่สามารถลดอัตราตายหรือเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทางโลหิตวิทยา
    1.1 พัฒนามาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยตามแนวทางเวชปฏิบัติโรคทางโลหิตวิทยา (Clinical Practice Guideline CPG) ให้เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์
    1.2 พัฒนาและถ่ายทอดความรู้และทักษะการดูแลรักษาแบบประคับประคองเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยทางโลหิตวิทยาและโรคมะเร็ง
    1.3 สนับสนุนการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการหาอุบัติการณ์ของโรคเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการ เบิกจ่ายยาโลหิตวิทยาที่มีราคาสูง
    1.4 ให้ข้อมูลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติและกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับยาที่มีความสำคัญทางโลหิตวิทยา
    1.5 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านโลหิตวิทยาให้ได้มาตรฐานสากล
    1.6 ร่วมมือกับแพทย์สาขาอื่น สมาคม/องค์กรวิชาชีพ และองค์กรสาธารณสุขในการพัฒนาคุณภาพการ บริการทางโลหิตวิทยา

2. เผยแพร่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการ และการวิจัยในหมู่สมาชิก บุคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทย และต่างประเทศ
    2.1 จัดประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ เสนอผลงานวิจัย และสัมมนาทางโลหิตวิทยา ระดับชาติและนานาชาติ
    2.2 เผยแพร่ความรู้ทางสื่อออนไลน์
    2.3 จัดประชุมวิชาการโลหิตวิทยาสัญจรแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในภูมิภาค
    2.4 สนับสนุนเงินทุนแก่สมาชิกเข้าประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

3. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพด้านโลหิตวิทยาแก่ประชาชน
    3.1 ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของโรคทางโลหิตวิทยาแก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรมโดยการจัดเสวนาและทางสื่อออนไลน์
    3.2 สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นทางโลหิตวิทยาที่เป็นที่สนใจของสังคม

4. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางโลหิตวิทยาที่มีคุณภาพและนำไปประยุกต์ใช้ได้
    4.1 ส่งเสริมการวิจัยแบบสหสถาบัน
    4.2 จัดสรรทุนวิจัยด้านโลหิตวิทยาอย่างเหมาะสม
    4.3 จัดการอบรมและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยด้านโลหิตวิทยา

5. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และ ความร่วมมือด้านวิชาการกับสมาคม/องค์กรวิชาชีพและสถาบันทางการแพทย์อื่น ๆ ในประเทศและต่างประเทศ
    5.1 สนับสนุนเงินทุนแก่โลหิตแพทย์จากประเทศในประชาคมอาเซียนมาประชุมวิชาการของสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
    5.2 สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับต่างประเทศ
    5.3 สนับสนุนทุนแก่สมาชิกสามัญไปเพิ่มพูนประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ

6. ส่งเสริมความสามัคคี สัมพันธภาพ และการเกื้อกูลซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
    6.1 จัดให้มีการประชุมพบปะสังสรรค์ในหมู่สมาชิก
    6.2 ปรับปรุงทำเนียบสมาชิกให้เป็นปัจจุบันและเผยแพร่ไปยังสมาชิกตามความเหมาะสม
    6.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ social network เพื่อสื่อสารไปยังหมู่สมาชิกได้อย่างทั่วถึง
    6.4 จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติแก่สมาชิกและมุทิตาจิตแก่คณาจารย์อาวุโส

7. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ
    7.1 มีการคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณโลหิตแพทย์ดีเด่น
    7.2 จัดให้มีกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและกฎหมายทางวิชาชีพ
    7.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทางจิตให้เกิดปัญญา สันติ และความสุขแก่สมาชิก

8. ธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโลหิตวิทยาและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึง การพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
    8.1 ประสานงานกับแพทยสภา ราชวิทยาลัยและสมาคมวิชาชีพเพื่อให้การฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาโลหิตวิทยาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
    8.2 สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานในการประกอบวิชาชีพของบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาโลหิตวิทยา
    8.3 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
    8.4 สนับสนุนทุนแก่แพทย์ที่ฝึกอบรมด้านโลหิตวิทยาไปเพิ่มพูนประสบการณ์ที่ต่างประเทศ

9. เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการสำหรับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ด้านสุขภาพ
    9.1 เป็นแหล่งความรู้ทางโลหิตวิทยา
    9.2 ยกระดับมาตรฐานวารสารทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ
    9.3 สนับสนุนให้มีการจัดทำฐานข้อมูลโรคทางโลหิตวิทยาในประเทศไทย


วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ สลท. วารที่ 21 : 6 เมษายน 2563
Last update : 11/8/2020

ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977