HOME    :    ABOUT US    :    SITEMAP    :    CONTACT US
ISTH Workshop on Hemostasis 2017
โปรแกรมทัศนศึกษาจังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา U...
Lymphoma Newsletter 1/2560
งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 51 Update ...
เปลี่ยนเวลาขึ้นรถ จาก 06.45 เป็น 06.00 น.
ISTH Workshop on Hemostasis 2017
โปรแกรมทัศนศึกษาจังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา U...
Lymphoma Newsletter 1/2560
งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 51 Update ...
เปลี่ยนเวลาขึ้นรถ จาก 06.45 เป็น 06.00 น.
ISTH Workshop on Hemostasis 2017
โปรแกรมทัศนศึกษาจังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา U...
Lymphoma Newsletter 1/2560
งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 51 Update ...
เปลี่ยนเวลาขึ้นรถ จาก 06.45 เป็น 06.00 น.
ISTH Workshop on Hemostasis 2017
โปรแกรมทัศนศึกษาจังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา U...
Lymphoma Newsletter 1/2560
งานประชุมวิชาการกลางปี ครั้งที่ 51 Update ...
เปลี่ยนเวลาขึ้นรถ จาก 06.45 เป็น 06.00 น.


306514

------------------------------------------------------

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02 716-5977
นายแพทย์ วิชัย ประยูรวิวัฒน์
นายกสมาคม
       สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย (The Thai Society of Hematology; TSH) ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2519 โดยได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นสมาคมตามกฎหมายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงคุณสุภา ณ นคร เป็นผู้ริเริ่ม ทั้งนี้สมาคมฯ มีวัตถุประสงค์หรือพันธกิจหลักในด้านการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ด้านโลหิตวิทยาที่ก้าวหน้าและทันยุคให้แก่โลหิตแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติ พยาบาล และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการ สมาคมฯ มีบทบาทสำคัญในการธำรงไว้ซื่งมาตรฐานแห่งวิชาชีพของโลหิตแพทย์ โดยเฉพาะการฝึกอบรมและการสอบเพื่อวุฒิบัตร และหนังสืออนุมัติที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา ดำเนินการส่งเสริมการวิจัยของสมาชิกโดยสนับสนุนการให้ทุนวิจัยประเภทต่างๆ รวมถึงส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสมาชิกไปสู่สากล นอกจากนี้สมาคมฯ ถือว่าความรับผิดชอบโดยตรงต่อสังคมเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะการให้ความรู้ทางด้านโลหิตวิทยาแก่ประชาชน ตลอดจนดำเนินการเพื่อให้เกิดมาตรฐานของการรักษาโรคทางโลหิตวิทยาอย่างเหมาะสมแก่ผู้ป่วย
ในฐานะนายกสมาคมโลหิตวิทยาฯ ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของสมาคมฯดังกล่าว และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสมาคมฯตลอดจนความสามัคคีในหมู่สมาชิกให้ดียิ่งๆ ขึ้นตลอดไป

Copyright © 2010
The Thai Society of Hematology.