วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2556

 

00 Editor & Content 23-4

01 editors  --  01 บรรณาธิการแถลง

02 Transfusion with crossmatch --- 02 Transfusion with crossmatch [บทบรรณาธิการ]

03 Packaging for transporting blood -- 03 การบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่งโลหิต [นิพนธ์ต้นฉบับ]

04 Packaging for transporting blood. -- 04 แอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดง [นิพนธ์ต้นฉบับ]

05 The type and proportion  -- 05 การศึกษาชนิดและสัดส่วน [นิพนธ์ต้นฉบับ]

06 To study the relationship between CD4  -- 06 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง CD4 [นิพนธ์ต้นฉบับ]

07 Anti-chido [Report]

08 Chido-Rodgers Blood Group System 

09 Thalassemia  -- 09 ธาลัสซีเมีย [บทความพิเศษ]

10 Summary Journal  

11 Abstract

12 กิตติกรรมประกาศ

13 Scholarship

 

Download <---------คลิกเพื่อ download