วารสาร

วารสาร โลหิต วิทยา และ เวชศาสตร์ บริการ โลหิต ปี ที่ 22 ฉบับ ที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2555


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2555

 

 

 

02  Terminology in Transfusion-transmitted Infection  --  อภิธานศัพท์การติดเชื้อที่ติดต่อโดยการรับโลหิต

03 ความชุกของการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี

04 Screening blood donations, with NAT -- การคัดกรองโลหิตบริจาคด้วยวิธี NAT เพื่อตรวจหาเชื้อ HIV-1, HCV และ HBV

05 The study of false negative Erythrocyte Osmotic Fragility Test -- การ ศึกษา ผล ลบ ลวง จาก Erythrocyte Osmotic Fragility Test ใน การ ตรวจ คัด กรอง พาหะ ธาลัส ซี เมีย ใน เขต ภาคเหนือ ตอน ล่าง

06 Patient Treatment Myelodysplastic Syndrome (MDS) with Valproic Acid --การรักษาผู้ป่วย Myelodysplastic Syndrome (MDS) ด้วย Valproic Acid

07 Vol 22-2 07 Prevalence of Factor V Leiden (G1691A) and Prothrombin Gene Mutation

08 การ รักษา Acquired Non-malignant Hemophagocytic Syndrome ใน ผู้ใหญ่

09 บทบาทของ Killer-cell Immunoglobulin-like Receptor

10 Epigenetics and Myelodysplastic Syndrome

11 พื้นฐานระดับโมเลกุลของอาร์เอชดียีนที่มีลักษณะเป็นเดลฟีโนทัยป์

12 Scholarship