วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.33 No.3 July - September 2023


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2566

 

00 Editor & Content 33-3

01 บรรณาธิการแถลง

02 บทบรรณาธิการ

03 การให้ยาต้านจุลชีพเพื่อป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด [บทบรรณาธิการ]

04 Comparison between complement-dependent cytotoxicity and flow cytometry crossmatches in deceased donor kidney transplantation [Original]

05 Evaluation of HLA typing by next generation sequencing from proficiency testing data at Siriraj Hospital [Original]

06 Prevalence of NUDT15c.415C>T and ITPAc.94C>A among Thai pediatric patients with acute lymphoblastic leukemia using simultaneous multiplex ARMS PCR [Original]

07 ประสิทธิผลของการให้ยาอะไซโคลเวียร์ชนิดรับประทานสามครั้งต่อสัปดาห์ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสในผู้ป่วยที่เข้ารับการปลูกถ่ายไขกระดูก [นิพนธ์ต้นฉบับ]

08 Virtual crossmatching [บทความฟื้นวิชา]

09 การวินิจฉัยสาเหตุของภาวะเกล็ดเลือดต่ำระหว่างการตั้งครรภ์ [บทความฟื้นวิชา]

10 Blood group discrepancy in snakebite management: Unravelling the culprit [Case report]

11 Multiple myeloma presented with tumor fever [Case report]

12 Perinatal intraventricular hemorrhage related to maternal warfarin use [Case report]

13 Iron deficiency and blood donation: links, risks and management [ย่อวารสาร]

14 Impact of vincristine-steroid pulses during maintenance for B-cell pediatric ALL: a systematic review and meta-analysis [ย่อวารสาร]