วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.30 No.4 October - December 2020


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2563

00 Editor and content

01 บรรณาธิการแถลง

02 ความสำคัญของการตรวจทางธนาคารเลือดต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย [บทบรรณาธิการ]

03 Management in acute myeloid leukemia in adult [บทบรรณาธิการ]

04 Analysis of pretransfusion testing events occurring in patients at Thammasat University Hospital [Original Article]

05 การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจหาความแรงของแอนติบอดีชนิด IgG ด้วยวิธีหลอด ทดลองมาตรฐานและเครื่องตรวจอัตโนมัติที่ใช้หลักการ column agglutination test [นิพนธ์ต้นฉบับ]

06 การตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนประจำเดือน (menstruation score) ในการจำแนกภาวะขาดธาตุเหล็ก [นิพนธ์ต้นฉบับ]

07 MYD88 L265P mutation status in small B-cell lymphoma with plasmacytic differentiation and extensive amyloid deposition [Original Article]

08 Preparation of whole blood derived platelet component [บทความฟื้นวิชา]

09 การรักษาใหม่สำหรับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอีลอยด์ [บทความฟื้นวิชา]

10 Autoimmune hemolytic anemia diagnosed in a Thai woman with limited cutaneous systemic sclerosis [Case report]

11 แนวทางการรักษาโรคไขกระดูกฝ่อในประเทศไทยพุทธศักราช 2563 (Guidelines for diagnosis and management of aplastic anemia in Thailand 2020) [บทความพิเศษ]

12 ย่อวารสาร