วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.30 No.1 January - March 2020


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2563

00 Editor and contents

01 บรรณาธิการแถลง

02 วิวัฒนาการความก้าวหน้างานบริการโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย [บทบรรณาธิการ]

03 Thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP): much room for bettertreatment  [บทบรรณาธิการ]

04 ประเมินการจัดหาโลหิตแบบบูรณาการของ 5 จังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง และผลสัมฤทธ์ิของการจ่ายส่วนประกอบโลหิต ปี พ.ศ. 2561 [นิพนธ์ต้นฉบับ]

05 Evaluation of donor recruitment integrated plan and blood component distribution effectiveness of the five lower-northern provinces of Thailand in 2018 [Original]

06 การให้เลือดและการตรวจความเข้ากันได้ก่อนการให้เลือดในผู้ป่วยโรค multiple myeloma ที่รับการรักษาด้วยยา Daratumumab [นิพนธ์ต้นฉบับ]

07 การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการทำ therapeutic leukapheresis ให้ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ [นิพนธ์ต้นฉบับ]

08 Clinical features and outcomes of thrombotic thrombocytopenic purpura with severe ADAMTS13 deficiency at Maharat Nakhon Ratchasima Hospital [Original]

09 Clinical manifestations and outcomes of systemic light chain amyloidosis: Chiang Mai University Hospital experience [Original]

10 Review of cryoprecipitate component [บทความฟื้นวิชา]

11 ภาวะลิ่มเลือดแพร่กระจายในหลอดเลือด [บทความฟื้นวิชา]

12 ผู้ป่วยไทยรายแรกที่มีภาวะเม็ดเลือดแดงสูงจาก Hemoglobin Bunbury [รายงานผู้ป่วย]

13 Protein-losing enteropathy as a rare manifestation of neuroblastoma: a case report [case report]

14 ธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ [บทความพิเศษ]

15  การเปิดปฎิกริยาไม่พึงประสงค์หลังรับโลหิตชนิดรุนแรงจาก anti-lea ซึ่งทำใปฎิกริยาที่ 37oC [ย่อวารสาร]

16 Short regimen of rituximab plus lenalidomide in follicular lymphoma patients in need of first-line therapy [ย่อวารสาร]

17 ประกาศให้ทุน