วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.29 No.4 October  - December 2019


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2562

00 Editor & content

01 บรรณาธิการแถลง

02 Immune hemolytic anemia and the chemical reactivity of drugs [Editorial]

03 Overall survival of Non-Hodgkin lymphoma in HIV-infected patients at Siriraj Hospital [Editorial]

04 การศึกษาคุณสมบัติของ anti-I clone 1G6 ที่ผลิตด้วย human hybridoma technique [นิพนธ์ต้นฉบับ]

05 การจัดกลุ่มปัญหาในงานด้านเวชศาสตร์การบริการโลหิตเพื่อการจัดการความเสี่ยง [นิพนธ์ต้นฉบับ]

06 การประเมินคุณภาพการตรวจหมู่เลือด ABO, Rh(D), antibody screening และ antibody identification ของห้องปฏิบัติการธนาคารเลือดในประเทศไทย พ.ศ. 2561 [นิพนธ์ต้นฉบับ]

07 The prevalence of red cell antibodies among patients and pregnant women in Pakchongnana Hospital [Original Article]

08 Overall survival of Non-Hodgkin lymphoma in HIV-positive patients at Siriraj Hospital [Original Article]

09 การเปลี่ยนแปลงของสัดส่วน hemoglobin (Hb) E และ Hb F จากการมียีน alpha-thalassemia ร่วม ในกลุ่มธาลัสซีเมียที่มี Hb E เป็นส่วนประกอบ [นิพนธ์ต้นฉบับ]

10 Survival outcomes among Thai, elderly, Non-Hodgkin lymphoma patients: a 5-year cohort study [Original Article]

11 Arterial and venous thrombosis: shared risk factors and pathophysiology [Literature Review]

12 Cardiac metastasis of acute lymphoblastic leukemia among adult patients [Case report]

13 โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองฮอดจ์กินที่มาด้วยอาการซีดอย่างรุนแรงและตับม้ามโต: รายงานผู้ป่วยเด็ก 2 ราย [รายงานผู้ป่วย]

14 Disruptive innovation: digital 4.0 impacts on blood transfusion services of National Blood Centre, Thai Red Cross Society [บทความพิเศษ]

15 ย่อวารสาร