วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.29 No.3 July - September 2019


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2562

00 Editor&Content

01 บรรณาธิการแถลง

02  HLA in organ transplantation: beyond A, B, DR [บทบรรณาธิการ]

03 Anticoagulant therapy among patients with cirrhosis: a challenging attempt to maintain a delicate balance [Editorial]

04 ความถี่ของแอนติเจน HLA-A, -B และ -DR ในผู้บริจาคไตสมองตายของ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย [นิพนธ์ต้นฉบับ]

05 การเปรียบเทียบคะแนนการจัดสรรไตจากค่า Panel reactive antibody (PRA) กับคะแนนการจัดสรรไตจากค่า calculated PRA (cPRA) ในผู้ป่วยรอปลูกถ่ายไต [นิพนธ์ต้นฉบับ]

06 ระยะเวลาที่ใช้ในการบีบแยกส่วนประกอบโลหิตด้วยเครื่องบีบแยกอัตโนมัติที่มีผล ต่อการแตกของเม็ดเลือดแดงชนิด leukocyte poor packed red cells [นิพนธ์ต้นฉบับ]

07 Bleeding risk of warfarin therapy among cirrhotic patients [Original article]

08 การเจริญเติบโต ขนาดตับและม้ามในผู้ป่วยฮีโมโกลบิน อี/เบต้าธาลัสซีเมีย ชนิดพึ่งพาเลือด [นิพนธ์ต้นฉบับ]

09 Treatment outcomes of children with newly diagnosed immune thrombocytopenia in a tertiary care hospital [Original article]

10 วิกฤตการสร้างเม็ดเลือดระหว่างมีไข้จากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ บี ในผู้ป่วยโรคฮีโมโกลบินคอนสแตนท์สปริง [รายงานผู้ป่วย]

11 Transfusion-associated graft-versus-host disease: a case report [Case report]

12 โรคมาลาเรียกับการกลายพันธุ์ของหมู่เลือด [บทความฟื้นวิชา]

13 Hematologic malignancy for physicians & pathologists [บทความฟื้นวิชา]

14 Blood secure with blood transfusion services information system of National Blood Centre, Thai Red Cross Society [บทความพิเศษ]

15 Tisagenlecleucel in children and young adults with B-cell lymphoblastic leukemia [ย่อวารสาร]

16 A pediatric regimen for older adolescents and young adults with acute lymphoblastic leukemia: results of CALGB 10430 [ย่อวารสาร]