วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.29 No.1 January - March 2019


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2562

00 Editor&Content

01 บรรณาธิการแถลง

02 ภารกิจศูนย์ [บทบรรณาธิการ]

03 ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก [บทบรรณาธิการ]

04 ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณ Factor VIII และ fibrinogen ใน cryoprecipitate [นิพนธ์ต้นฉบับ]

05 การดูแลสุขภาพผู้บริจาคโลหิตเพื่อการบริจาคที่ยั่งยืน [นิพนธ์ต้นฉบับ]

06 การศึกษาภาวะพร่องธาตุเหล็กในผู้บริจาคเกล็ดเลือดชนิด single donor platelets (SDP) [นิพนธ์ต้นฉบับ]

07 Iron deficiency anemia among hospitalized children with microcytic anemia hospitalized in national children’s hospital in Vientiane, Lao PDR [Original]

08 ผลกระทบของภาวะโลหิตจางต่อผลลัพธ์การรักษาผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง [นิพนธ์ต้นฉบับ]

09 Hemophagocytosis lymphohistiocytosis associated with HIV-negative Primary Bone Marrow Hodgkin Lymphoma (PBMHL) [Case Report]

10 Post-transplant lymphoproliferative disorder [บทความฟื้นวิชา]

11 ย่อวารสาร