วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.27 No.3 July - September 2017


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2560

00 ปก-สารบัญ

01 บรรณาธิการแถลง

02 Beyond HLA Typing, What’s Next ? [บทบรรณาธิการ]

03 การใช้ Thrombopoietin ในการรักษาโรคไขกระดูกฝ่อ [บทบรรณาธิการ]

04 การนำวิธี Real-time PCR มาใช้สำหรับการตรวจชนิดเอชแอลเอในผู้บริจาคอวัยวะสมองตาย [นิพนธ์ต้นฉบับ]

05 The Availability of LCT-Crossmatched Platelets for Patients with Platelet Refractoriness [Original article]

06 การเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการป้องกันการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียแบบลัดขั้นตอนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ [นิพนธ์ต้นฉบับ]

07 Screening for Rare and Novel β-Globin Gene Mutations by High Resolution Melting Analysis [Original article]

08 Therapeutic Response to Immunosuppressive Agents among Thai Patients with Transplant-Ineligible Aplastic Anemia: Possible Predictive Factors [Original article]

09 Yield and Role of Surveillance Serum Galactomannan Assay for Early Detection of Invasive Pulmonary Aspergillosis in Adult Hematologic Malignancies and Hematopoietic Stem Cell Transplantation Patients [Original article]

10 การเกิดร่วมกันของมะเร็ง Teratomaและ มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Diffuse Large B-Cell [รายงานผู้ป่วย]

11 Emerging Infectious Diseases and Transmission via Transfusion [Literature Review]

12 พันธุกรรมเพิ่มแนวโน้มการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในเด็ก (Hereditary Thrombophilia) [บทความฟื้นวิชา]

13 MYCN Amplification เป็นตัวกำหนดการพยากรณ์โรคที่ไม่ดีอ้างอิงตาม Interphase Fluorescence in situ Hybridization Analysis จากเซลล์ไขกระดูกในผู้ป่วยโรค Neuroblastoma [ย่อวารสาร]

14 บทคัดย่อ การประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 25 ประจำปี พ.ศ. 2560 21 – 24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร

15 Scholarship