วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.10 No.4 October - December 2000


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2543

00 ปก-สารบัญ

01 บรรณาธิการแถลง

02 โรคเม็ดเลือดแดงแตกสลายในทารกแรกเกิด [บทบรรณาธิการ]

03 การตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgG ของหมู่โลหิต ABO ในทารกที่มีหมู่โลหิต ABO เข้ากันไม่ได้กับมารดา

04 Chronic myelogenous leukemia (CML) ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

05 ประสลการณ์การใช้ Elution technique ในการวินิจฉัย ABO-HDN ในธนาคารเลือด โรงพยาบาลตำรวจ

06 การวัดอัตราตกของเม็ดเลือดแดง โดยเครื่องอัตโนมัติ Ves-Matic 20

07 Deep vein thrombosis in a young man: A case report [รายงานผู้ป่วย]

08 Fulminant microangiopathic hemolytic anemia prior seropositive antinuclear antibody: A difficulty in diagnosis and management, successfully treated with Methylprednisolone plus chemotherapy: A case report [case report]

09 Adverse effects of blood transfusion [บทความฟื้นวิชา]

10 ย่อวารสาร

12 CME Credit

13 ดัชนีผู้นิพนธ์

14 ดัชนีเรื่อง