วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.9 No.2 April - June 1999