วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.9 No.1 January - March 1999


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2542

00 ปก-สารบัญ

01 บรรณาธิการแถลง

02 Rh blood groups [บทบรรณาธิการ]

03 The para-Bombay phenotype (Hz) in a Thai family

04 Delayed hemolytic transfusion reaction due to Anti-Jka ปฏิกิริยาเม็ดเลือดแดงแตกชนิดล่าช้าเนื่องจาก anti-Jka

05 การเปรียบเทียบค่า Leukocyte alkaline phosphatase ในระยะต้นและระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงของโรคในกลุ่มโรค Myeloproliferative disorders

06 การปรากฎของโปรตีนที่เกี่่ยวข้องกับการดื้อยา P-glycoprotein (P-gp) เป็นคุรสมบัติของพลาสมาเซลล์ ในกลุ่มคนไข้ที่เป็น Plasma cell dysclasia หรือไม่

07 การประเมินประสิทธิภาพของน้ำยา anti-D ในการตรวจหมู่โลหิต RhD

08 การเปรียบเทียบระหว่าง Thalassemia screeing test และ Hb Typing*

09 Case report: Overt acute leukemia in myelodysplastic syndrome with t(8;21) after low dose G-CSF therapy [รายงานผู้ป่วย]

10 บทคัดย่อ การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี 2542 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

11 ย่อวารสาร

12 ภาวะฉุกเฉินที่เกี่ยวกับโรคมะเร็ง [ปกิณกะ]

13 ถาม-ตอบ