วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.8 No.4 October - December 1998


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2541

00 ปก-สารบัญ

01 บรรณาธิการแถลง

02 เกียรติประวัติรำลึก ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุคนธ์ วิสุทธิพันธ์

03 แนวโน้มของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำลึกในประเทศไทย [บทความพิเศษ]

04 Disseminated intravasculat coagulation [บทบรรณาธิการ]

05 Acquired platelet dysfunction with eosinophilia [บทบรรณาธิการ]

06 Coagulation abnormalities in HIV-infected patients [บทบรรณาธิการ]

07 การศึกษาผลของ vitamin K1 ต่อการสังเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวของเลือดทีี่อาศัย vitamin K1 ในผู้ป่วยตับแข็ง

08 การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจ Complete blood count (CBC) ด้วยเครื่อง the Coulter Stks เทียบกับการประมาณจำนวนเซลล์จาก Peripheral blood smear และการวัด hematocrit

09 Acquired hemophilia: report  of three cases

10 ผู้หญิงโรคฮีโมฟีเลีย

11 Hemophilia [บทความฟื้นวิชา]

12 Idiopathic thrombocytopenic purpura: Current concepts [ บทความฟื้นวิชา]

13 Hemostatic complications of bone marrow transplantation [บทความฟื้นวิขา]

14 Thrombotic thrombocytopemic purupra [บทความฟื้นวิชา]

15 Acquired factor VIII inhibitor: A case report [รายงานผู้ป่วย]

16 ย่อวารสาร

17 ดัชนีผู้นิพนธ์

18 ดัชนีเรื่อง