วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.8 No.3 July - September 1998


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2541

00 ปก-สารบัญ

01 บรรณาธิการแถลง

02 ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูรในวาระอายุครบ 5 รอบ

03 ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยเงช นุชประยูร ในวาระอายุครบ 5 รอบ

04 การเลือกใช้น้ำยาและเทคนิคการตรวจทางคลังเลือดยุค IMF [บทบรรณาธิการ]

05 การควบคุมและการป้องกันโรคธาลัสซีเมียชนิดร้ายแรงด้วยวิธี Chiang Mai University

06 Hb E screeing test

07 HIV Antigen testing

08 Aphersis: 8วามก้าวหน้าด้านบริการโลหิตที่ธนาคารเลือด โรงพยาบาลราชวิถี

09 Leukapheresis in patients with hematologic malignancies

10 การศึกษาเปรียบเทียบการตรวจความเข้มของ hemoglobin ในผู้บริจาคโลหิต

11 หมู่เลือด p [Tj9(a-)] ในประชากรไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายงานผู้ป่วย 2 รายในรอบ 20 ปี [รายงานผู้ป่วย]

12 Transfusion in rare blood type, Ko with Anti-Ku: A case report [รายงานผุ้ปวย]

13 Immunologicla transfusion reactions [บทความฟื้นวิชา]

14 ย่อวารสาร

15 แก้ไขคำผิด