วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.8 No.2 April - June 1998


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2541

00 ปกและสารบัญ

01 บรรณาธิการแถลง

02 การประกันคุณภาพในธนาคารเลือด [บทบรรณาธิการ]

03 ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทในมะเร็งระบบโลหิตของผู้ใหญ่ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์: ความชุกและลักษณะทางคลินิก

04 การป้องกันโรคมะเร็งเลือดแดงแตกในเด็กเกิดใหม่ที่เกิดจากแม่ Rh negative

05 ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย เอ ชนิดรุนแรงน้อยและการตอบสนองต่อ DDAVP

06 ความคงทนของ Coagulation factors ใน fresh frozen plasma หลังการละลายและการแช่แช็งซ้ำในระยะเวลาการเก็บต่างๆกัน

07 Antithrombotic and thrombolytic agents [Subject review]

08 การแปลผล Paraffin section immunoperoxidase เพื่อบอก phenotype ของ malignant lymphoma [บทความฟื้นวิชา]

09 Donor lymphocyte infusion ในผู้ป่วยลิวคีเมียที่มีโรคกลับหลังการปลูกถ่ายไขกระดูก [บทความฟื้นวิชา]

10 บทคัดย่อ การประชุมวิชาการประจำ 2541 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

11 ถาม-ตอบ

12 ย่อวารสาร