วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.8 No.1 January - March 1998


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2541

00 ปกและสารบัญ

01 บรรณาธิการแถลง

02 Autoimmune hemolytic anemia after solid organ transplantation: An uncommon but fatal complication [Editorial]

03 Immune hemolytic anemia after ABO minor mismatched kidney transplantation

04 Distribution of lymphoma immunophenotypes in Nakorn Si Thammaraj

05 Titer และ specificity ของ normal cold agglutinin

06 ประสิทธิภาพของการให้แฟคเตอร์เข้มข้นด้วยวิธี Continuous infusion ในผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย

07 Prenatal diagnosis of homozygous alpha-thalassemia 1 of Southeast Asian type by polymerase chain reaction

08 การจำแนกชนิดของ Malignant lymphoma ทางโลหิตพย่ธิวิทยา

09 ขบวนการเจาะเก็บโลหิตที่มีคุณภาพ (ตอนที่ 2) [บทความฟื้นวิชา]

10 การใช้ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงร่วมกับยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวในผู้ป่วย Idipathic myelofibrosis [รายงานผู้ป่วย]

11 บทคัดย่อการประชุมใหญ่วิชาการประจำปี 2541 

12 ถาม-ตอบ

13 ย่อวารสาร

14 สรุปผลงาน สมาคมโลหิตแห่งประเทศไทย