วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.7 No.3 July - September 1997


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2540

00 ปกและสารบัญ

01 บรรณาธิการแถลง

02 ประสิทธิภาพของการให้แฟคเตอร์เข้มข้นด้วยวิธี Continuous infusion ในผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย

03 การประเมินผลการใช้ชุดกรอง IMUGARD III-PL (4P) สำหรับเกล็ดเลือดเข้มข้น

04 Prenatal diagnosis of homozygous alpha-Thalassemia-1 of Southeast Asian type of polymerase chain reaction

05 โรคเม็ดเลือดแเงแตกในทารกที่มีสาเหตุจาก anit-E ในโรงพยาบาลตำรวจ

06 ผู้บริจาคโลหิตที่มีความเสี่ยงต่ำ (Low-risk blood donors) [บทความฟื้นวิชา]

07 Febrile neutropenia [บทความฟื้นวิชา]

08 ภาวะแทรกซ้อนฉุกเฉินในโรคมะเร็ง [บทความฟื้นวิชา]

09 ธาลัสซีเมีย [บทบรรณาธิการ]

10 Hemolytic disease of the newborn [บทบรรณาธิการ]

11 ผู้ป่วยชายโสด อายุ 22 ปี มีไข้อ่อนเพลีย 2 สัปดาห์ [บทวิจารณ์ผู้ป่วย]

12 ย่อวารสาร

13 ถาม-ตอบ