วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.7 No.1 January - March 1997


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2540

00 ปก และ สารบัญ

01 บรรณาธิการแถลง

02 Reactive hemophagocytic phemonenon in children with malignant diseases

03 "โครงการธาลัสซีเมีย" ในโรงพยาบาลรามาธิบดี

04 ภาวะการหลั่งสารหมู่เลือดเอบีเอชในน้ำลายของผู้บริจาคโลหิต

05 Detection of HCV RNA in Thai blood donors: Correlation to alanine aminotransferase level

07 Coagulopathies in surgival patients [บทความฟื้นวิชา]

08 การศึกษา Hepatitis C โดยวิธี PCR [บทบรรณาธิการ]

09 มะเร็งต่อมลูกหมาก [บทบรรณาธิการ]

10 ผู้ป่วยชาย อายุ 50 ปี มาด้วยปัญหาซีด อ่อนเพลีย น้ำหนักลด บวมมา 5 เดิอน [บทวิจารณ์ผู้ป่วย]

11 โรคซีดพันธุกรรม "ธาลัสซีเมีย" [บทคงามพิเศษ]

12 สรุปกิจกรรมคณะอนุกรรมการแพร่เชื้อเอดส์ทางการรักเลือด พ.ศ. 2539 [ปกิณกะ]

13 สรุปกิจกรรมคณะอนุกรรมการ NMO-WFH และ IHTC พ.ศ. 2539 [ปกิณกะ]

14 บทคัดย่อการประชุมใหญ่ทางวิชาการ ประจำปี 2540

15 ย่อวารสาร

16 ถาม-ตอบ