วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.4 No.2 April - June 1994


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2537

00 ปกและสารบัญ

01 บรรณาธิการแถลง

02 ไวรัสตับอักเสบซี [บทบรรณาธิการ]

03 Rh blood groups [บทบรรณาธิการ]

04 Efflicacy of CEOP and CHOP in the treatment of patients with NHKs: A prospective study from five institutes

05 Anaplastic large cell (CD30+) lymphoma of the bone and soft tissue: A report of two cases and literature review

06 การศึกษาความชุกของภาวะการติดเชื้อตับอักเสบ ชนิดซีในกลุ่มผู้บริจาคโลหิตของโรงพยาบาลขอนแก่น

07 ระบบหมู่โลหิตชาวไทลื้อจากสิบสองปันนา

08 Detection of week D antigen by monoclonal and polyclonal anti-D

09 แอนติบอดีของหมู่เลือดชนิดต่างๆในประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10 การให้การวินิจฉัยในระดับโมเลกุลของโรคฮีโมฟีเลีย เอ

11 Recombinant human granulocyte colony-stimulating factor: A review of its basic and clinical aspects [บทความฟื้นวิชา]

12 DDAVP in the management of congenital and acquired bleeding disorders: Solved and unsolved issues [ปกิณกะ]

13 ย่อวารสาร

14 ถาม-ตอบ

15 บทคัดย่อการประชุมวิชาการใหญ่ประจำปี 2537 ศูนย์บนิการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย