วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.2 No.4 October - December 1992


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2535

00 กรรมการและสารบัญ

01 บรรณาธิการแถลง

02 สรุปเรื่องทางโลหิตวิทยาที่น่าสนใจจาก Education program ในการประชุม ASH 1992 [บทบรรณาธิการ]

03 ก้าวหนึ่งของความสำเร็จในการป้องกันเอดส์ [บทบรรณาธิการ]

04 Hodgkin's disease: Pitfall in diagnosis. A retrospective study and immunohistochemical evaluation

05 Anti-HIV positive rate in Thai blood donors: 1988-1991

06 การผลิตน้ำยาตรวจหมู่โลหิต โมโนโคลนัล แอนติ-เอ โดยใช้เทคนิคไฮบริโดมาของศูนย์บริการโลหิตฯ

07 การตรวจเอดส์ด้วยน้ำลาย [บทความพิเศษ]

08 ประสบการณ์การใช้เลือด ปี พ.ศ. 2533-2535 ของโรงพยาบาลมหานครราชสีมา

09 กลุ่มอาการ myelodysplasia ในเด็ก (Childhood myelodysplasitc syndrome) [บทความฟื้นวิชา]

10 ปกิณกะ

11 การประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี 2536

12 สรุปกิจกรรมของสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย 2535

13 ดัชนีผู้แต่ง