วารสาร

 วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.2 No.3 July - September 1992


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2535

00 กรรมการและสารบัญ

01 บรรณาธิการแถลง

02 สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา [บทบรรณาธิการ]

03 Development of factor VIII concentrates [บทยรรณาธิการ]

04 Cisplatin, High-dose Ara-C and Dexamethasone (DHAP) as salvage therapy for non-Hodgkin's lymphoma: Experience at Ramathibodi hospital

05 การทดสอบ Acidified Glycerol Lysis (AGLT) ในการวินิจฉัยโรค Hereditary Spherocytosis

06 การผลิตน้ำยาตรวจหมู่โลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย โดยการใช้ไฮบริโดมาเทคนิค: II การศึกษาประสิทธิภาพน้ำยาตรวจหมู่โลหิต แอนติ-บี ชนิดโมโนโคลนัล แอนติบอดีย์ เปรียบเทียบกับน้ำยาของต่างประเทศและของศูนย์ ที่ผลิตด้วยวิธีเดิมมาจากน้ำเหลืองของผู้บริจาค

07 Assessment of cryoprecipitate preparation by teo freezing technique: instacool freezer and freezer

08 Anemia and pericardial effusion in a 13 year-old boy

09 Recent knowledge เกี่ยวกับการรักษาโรคฮีโมฟีเลีย [บทความฟื้นวิชา]

10 การบริการโลหิตในอุบัติภัยหมู่ [บทความพิเศษ]

11 ย่อวารสาร

12 จรรยาบรรณของการบริจาคโลหิตและการถ่ายโลหิต-1980 [ปกิณกะ]

13 ศูนย์บริการโลหิตฯ ได้รับรางวัลจัดหาโลหิตยอดเยี่ยมจากกาชาดโลก

14 ประกาศแต่งตั้งอนุกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอดส์จากการรับโลหิต

15 ถาม-ตอบ

16 แก้คำผิด