วารสาร

 วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.1 No.1 January - March 1992


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2535

00 กรรมการและสารบัญ

01 บรรณาธิการแถลง

02 การใช้ Intravenous Immunonglobulin (IVIg) ในการรักษาโรคทางโลหิตวิทยา [บทบรรณาธิการ]

03 โรคติดเชื้อไวรัสจากการให้เลือด [บทบรรณาธิการ]

04 Wilm's tumor: Clinical features and results of treatment in Thai children 

05 Cytomegalovirus antibody screening program of Thai blood donors for bone marrow transplant patients

06 การศึกษาการดำเนินงานของสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

07 ภาวะ tumor lysis syndrome จาก Dexamethasone ในผู้ป่วย lymphoblastic lymphoma

08 ขาขวาปวดบวมในผู้ป่วยชายอายุ 38 ปี [บทวิจารณ์ผู้ป่วย]

09 การพิจารณาให้เลือดในผู้ป่วย Autoimmune Hemolytic Anemia

10 Infection in hematologic malignancies

11 ความจำเป็นในการพัฒนางานธนาคารเลือด [บทความพิเศษ]

12 ย่อวารสาร

13 อาลัย นพ.สวง ปัณฑวงศ์ [ปกิณกะ]

14 การป้องกันการแพร่เชื้อโรคเอดส์ (Universal Presaution)

15 สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอดส์จากการรับโลหิต

16 The reticulocyte count: state of the art 

17 ถาม-ตอบ

18 ของแถมท้ายฉบับ