วารสาร

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต vol.1 No.2 April -June 1991


กลับหน้าวารสาร วารสารปี 2534

01 รายนามกรรมการ และสารบัญ

02 บรรณาธิการแถลง

03 บทบรรณาธิการ

04 Hemapheresis I

05 CVP vs CHOP in Intermediate and High Grade Non-Hodgkin's Lymphoma: Preliminary report

06 A Preliminary study on the Frequencies and clinical significance of positive anti-cardiolipin antibody in patients with systemic lupus erythematosus and autoimmune cytopenias

07 Experience on single donor plateletpheresis by CS 3000 plus blood cell separator

08 การสำรวจความพอใจในบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

09 Chronic pyrexia with hilar adenopathy in a 26 year-old-woman [บทวิจารณ์ผู้ป่วย]

10 Antiphospholipid antibodies [บทความฟื้นวิชา]

11 การใช้ขา DDAVP (I-deamino 8D-arginine vasopressin) ในผู้ป่วยที่มีอาการเลือดออก

12 ย่อวารสาร

13 Global blood safety initiative: use of plasma substitutes and plasma in developing countries [ปกิณกะ]

14 เลือด โลหิต เม็ดเลือด เม็ดโลหิต เกร็ด (เกล็ด) เลือด เกร็ด (เกล็ด) โลหิต ควรเขียนอย่างไร

15 ถาม-ตอบ ปัญหา

16 สรุปกิจกรรมของสมาคมโลหิตฯ

17 การประชุมใหญ่ทางวิชาการกลางปี

18 ปัญกาผู้ป่วยเด็ก 1 ราย